MR-vergadering 4 (‘18-‘19)
donderdag 11 april 2019
Aanwezig: Annemarie Velthuis, schooldirecteur (aanwezig vanaf 20h)
Bas Gradissen, leerkracht groep 7 
Mieneke Zaal, leerkracht groep 7
Anouk van den Hof leerkracht groep 7
Karin van der Sloot, leerkracht groep 1-2
Manon van der Garde, ouder, kind groep 8 en groep 4 (voorzitter)
David Baum, ouder, kind groep 2
Eveline Buttinger, ouder, kind groep 3 en groep 5 
Tom Bergevoet, ouder, kind groep 2 en 5 (verslag)
 
_______________________________________________________________
 
Actiepunten in dit verslag zijn cursief gedrukt
 
 
- 20.00 uur vooroverleg MR
Overleg zonder schooldirecteur
 
Nieuwe MR leden: taakverdeling en scholing MR
David geeft aan dat maandag 3 juni om 19.30 de eerstvolgende introductiecursus is voor MR-leden. Tom en Eveline geven in ieder geval aan hier graag bij te zijn. De anderen nemen het in beraad.
 
David stuurt de informatie door aan de leerkrachten.
 
Werven nieuwe ouder
Er is een vacature voor een nieuw MR-lid dat Manon vanaf komend schooljaar kan vervangen. 
 
MR-leden kijken uit naar nieuw ouder-lid.
 
Ouderparticipatie (met de OV)
Karin zegt dat Miranda aangeeft dat ouders ideeën voor schoolthema’s kunnen inbrengen. Zij beoordeelt vervolgens of het past in het “schoolkader” voor kunst en cultuur. Er komt ook een oproep in de nieuwsbrief aan ouders. 
 
In nieuwsbrief ouders aangeven dat school open staat voor ideeën voor culturele schoolthema’s. 
Er komt een enquête georganiseerd door MR-leden Manon en Eveline die (onder anderen) navraagt op welke manier ouders betrokken willen zijn.
 
Manon en Eveline stellen enquetevragen op.
 
Aanwezigheid GMR-lid
Uitnodigen GMR lid door Manon voor een volgende vergadering volgt.
 
Begroting
De begroting is al eerder goedgekeurd.
 
Website
Hoewel er wel contact is geweest tussen de school en de websitebouwer, is de website nog steeds niet goed. Agendapunt voor overleg met directie.
 
Formatieplan
Dit lijkt akkoord en wordt zo besproken met directie
 
Schilderwerk
Voor volgend jaar staat een schilderbeurt voor de hele school op het programma. De MR zou vooroverleg willen over de kleurstellingen op de school (met name exterieur). Agendapunt voor (volgend) overleg met directie.
 
Veiligheidsplan 
Dit is er nog steeds niet, wordt zo besproken met directie
 
 
20.00– 21.15 uur in aanwezigheid van directie
 
De acties uit de notulen van vergadering 3 worden eerst doorgenomen. Daarna wordt de agenda doorgesproken.
 
Verkeersveiligheid
De handtekeningenactie voor het zebrapad vanuit de leerlingenraad loopt. De raad telt momenteel de handtekeningen en gaan checken wat de eisen van de gemeente zijn om een zebrapad aangelegd te krijgen. Na de meivakantie volgt meer nieuws. 
Voor hekjes tussen de stoep en het parkeren (bevordert veiligheid bij drukte) moet de school toch weer bij de gemeente zijn. Deze vraag wordt daar nu uitgezet.
 
Veiligheidsplan
Het samenvoegen van het ABSA veiligheidsplan met onderdelen van Het Podium wordt door een externe kracht gedaan. Het resultaat komt op een digitaal platform te staan. Op de volgende vergadering zal Annemarie de MR informeren.
 
Punt veiligheidsplan op de volgende agenda.
 
Website 
Annemarie zou uitzoeken onder welke contractuele voorwaarden de website loopt. Het contract blijkt per einde van het schooljaar opgezegd te kunnen worden.
Bas en Annemarie hebben de websitebouwer gesproken en gevraagd enkele verbeteringen aan te brengen. In de vergadering blijkt echter dat er nog steeds pagina’s niet kloppen en het jaarrooster staat er maar voor de helft op, de laatste nieuwsbrieven staan er niet op. Het zou fijn zijn wanneer de websitebouwer zelf constateert dat sommige pagina’s niet functioneren. 
 
De site is nog steeds onvoldoende gebruiksvriendelijk, waardoor er te weinig nieuwe content op de site wordt geplaatst door leerkrachten. Slechts enkele docenten weten hoe nieuwe content op de website kan komen. 
 
Opnieuw wordt geconstateerd dat een goede website van levensbelang is voor een school die nieuwe leerlingen moet werven. 
 
Afgesproken wordt:
 
De school / Bas vraagt de websitebouwer om zelf alle pagina’s langs te lopen om te kijken of alles werkt en compleet is en waar nodig dingen te verbeteren.
 
De school / Bas vraagt de websitebouwer of het mogelijk is om de site over te hevelen naar een gebruiksvriendelijker format (bijvoorbeeld wordpress).
 
Bas inventariseert hoeveel uur per week het hem zou kosten om alle content die hem door collega’s wordt aangeleverd zelf op de website te zetten (in het geval de website niet naar een ander format kan en voorlopig blijft zoals ie is). Deze ureninventarisatie kan nog ingebracht worden in het formatieplan, hier zijn nog enkele ambulante uren niet ingevuld, deze zouden in theorie naar het project “website” kunnen. 
 
Op de volgende MR vergadering komt dit agendapunt terug.
 
Voedselbeleid
De MR vraagt zich af of er een (beter) voedselbeleid moet komen, voor bijvoorbeeld traktaties. 
 
Manon geeft aan dat de school subsidie kan krijgen om een “gezonde school” te worden (of te blijven) Deze subsidie kan via de GGD tot eind mei worden aangevraagd.
 
Onderdeel van de enquête aan ouders zal het voedselbeleid zijn: hoe denken ouders hierover en welke behoeften bestaan er? Manon en Eveline nemen dit mee. 
 
Het eerder besproken “fruitabonnement” wordt in september door Bas aangevraagd. Na twee weken wordt dan duidelijk of de school hiervoor wordt geselecteerd.
 
Overige actiepunten
De versleten gele letters op de voorpui zijn verwijderd. Hierover is de MR erg tevreden!
 
Begroting
De begroting is vastgesteld. Annemarie geeft aan dat het bestuur het lidmaatschap op zal zeggen van VBS (vereniging bijzondere scholen) omdat dit weinig tot niets oplevert. Dit scheelt 12.000 euro op de begroting. 
 
De MR heeft al eerder een advies geformuleerd, in reactie op de besproken begroting. Dit advies staat op de website van de school.
 
Communicatie 
Annemarie vraagt de MR advies over de communicatie naar de ouders over wijzigingen in volgend schooljaar: een brief, of ook een informatieavond wordt aangeboden? 
 
De MR geeft aan dat het van belang is dat in ieder geval alle ouders de brief krijgen (let op niet alle ouders zijn goed aangesloten op social schoolsapp). Het lijkt de MR zelfs een goed idee om de hele school te informeren. Het lijkt de MR verder een goed idee om in de brief aan de ouders ook een informatieavond aan te kondigen en deze ook te organiseren. 
 
Het functioneren van de social schoolsapp wordt geëvalueerd. Annemarie geeft aan dat de school niet anders kon dan met de app te werken (Digiduif is immers overgenomen). De leerkrachten geven aan nog niet goed de juiste groepen te kunnen aanmaken. Dat lijkt met instellingen te maken te hebben. Vanuit de ouders bestaat de wens om berichten geclusterd te krijgen (bv 1x per week) en niet elke dag. 
 
Annemarie bespreekt de wens van ouders in het team en ze zal uit laten zoeken hoe de leerkrachten de juiste groepen kunnen aanmaken.
 
 
Formatieplan
De MR vraagt hoe het voorgestelde formatieplan zich verhoudt tot de eerder opgestelde visie, die ten grondslag lag aan de begroting. Annemarie geeft aan dat het formatieplan voor een belangrijk deel is gericht op werkdrukverlaging voor de leerkrachten. Verder neemt de behoefte aan OPP en meerbegaafdenonderwijs op de school momenteel af. Het aantal IB’ ers wordt minder terwijl het mogelijk blijft om leerkrachten te ondersteunen. De school wil voorkomen dat er combinatieklassen ontstaan omdat dat niet bij deze vorm van onderwijs past. Het lukt dus om op elke klas een leerkracht te hebben. 
 
Het formatieplan wordt in de vergadering goedgekeurd. 
 
ARBO en ziekteverzuim
 
Annemarie zegt toe een overzicht van het ziekteverzuim rond te sturen voor de volgende vergadering.
 
Jaarplan 19-20
Het jaarplan is onderdeel van het meerjarenplan. De MR geeft aan dat de beschrijvingen en doelen wel erg algemeen zijn en daarmee moeilijk te toetsen. Annemarie zegt dat er activiteiten geformuleerd zijn die aangeven hoe de doelen kunnen worden bereikt. Er komt in juni een eindvergadering ter evaluatie voor alle leerkrachten. 
 
Annemarie zegt toe te bekijken hoe het jaarplan “smarter” kan worden geformuleerd, met concretere doelen en acties. Zij zal dit ter kennisgeving aan MR sturen.
 
 
SOP 
Naar volgend overleg
 
Jaarrooster / vakantierooster 2019-2020
Wordt in de vergadering uitgedeeld. Er is een roostervrije week gemaakt om te voorkomen dat de leerlingen te veel schooluren maken (mag max. 940 uur zijn). Zaken als de Cito en de avond4daagse, het schoolreisje etc staan er nog niet in. Het rooster moet nog worden aangevuld. 
 
Het jaarrooster komt de volgende vergadering nog terug ter instemming.
 
Schoolgids 2019-2020
De schoolgids krijgt een update omdat deze beter leesbaar moet worden. De dubbele dingen moeten eruit en er moet beter naar de website worden verwezen. De MR vraagt om deze toegestuurd te krijgen: MR heeft adviesrecht.
 
Overige punten afkomstig van directie/bestuur of MR
Annemarie geeft aan dat er steeds meer expats op school komen kijken. Ze geeft steeds vaker rondleidingen in het Engels. Dat kost veel energie, omdat ouders graag persoonlijk willen rondgeleid worden en de terminologie specifiek is. Zijn er niet Engelstalige ouders die daarbij willen helpen? 
 
Ouders en leerkrachten vragen rond.
 
Olympus
Deze school stopt, er komen 11 kinderen naar onze school toe. 
 
Ouder-kindgesprekken
Annemarie vraagt: willen we op onze school kinderen bij de gesprekken? De MR-ouders vinden dit een heel goed idee. De leerkrachten zijn verdeeld: sommigen dingen wil je immers alleen met ouders bespreken. Bas zegt dat er ook gecombineerd kan worden: een deel met en een deel zinder kinderen erbij. Wellicht zit het kind niet altijd bij het gesprek, maar bijvoorbeeld 2x per jaar.
 
Annemarie wil het met het team bespreken en de school neemt een standpunt in op basis van bovenstaande input.
 
Inkomende mails
David geeft aan dat er via het MR-mailadres een aantal vragen zijn binnengekomen die in het overleg worden ingebracht. 
 
Vraag: elke week krijgen we ongeveer 4-5 e-mails met allemaal verschillende verzoeken. Het voorstel voor het volgende jaar is om een duidelijk overzicht maken in het begin van het jaar en doorsturen aan de ouders. Voor elke kind moet een keer in de jaar de ouders meedoen met een activiteit. Als de timing duidelijk zijn is het niet zo moeilijk om je werk in te plannen maar constant verzoeken van school is echt niet bij te houden voor fulltime werkende ouders. Het is ook niet leuk voor de klassen ouders of juffen/meesters die de hele tijd worstelen met hulpouders recruiten.
 
Antwoord MR: zie kopje “social schools” elders in dit verslag. Verder kunnen leerkrachten niet alles lang in het voren inplannen. Neem graag contact op met de leerkracht van je kind om te zien in hoeverre deze kan voldoen aan de door jou geformuleerde wensen.
 
Vraag: kunnen we geen school beleid hebben om gewoon gezonde traktaties te brengen? Ik begrijp dat het makkelijk is om een zakje snoep uit te delen en we willen allemaal onze kinderen verwennen voor hun verjaardag, daar is het ook niks mis mee maar 25-28 kinderen door de hele school jaar, plus kerst en allemaal feesten op school is het veel te veel. Het hoeft ook geen kale chips en quinoa ballen te zijn maar met iets minder suiker en geen zakje vol snoep erbij zou al een enorme vooruitgang zijn
 
Antwoord MR: zie kopje traktatiebeleid elders in dit verslag
 
Vraag: kinderen die op hun eigen leerlijn zitten, hoe lang duurt zo'n traject per kind gemiddeld? (Immers een cognitieve oorzaak is vaak irreversibel, dus het lijkt erop dat dit de hele schoolcarrière zal zijn). En hoe lang kunnen kinderen met andere problematiek geholpen worden? Drukt de eerst groep niet te zwaar op de tweede? Is dit goed in balans? Zo ja, wat gaat school doen om dit te verbeteren.
 
Antwoord MR: er is inmiddels een afspraak met deze ouder ingepland. De MR biedt aan om, indien nodig, deze of een volgende keer aan te schuiven bij dit gesprek. 
 
Rondvraag 
Bas heeft in zijn klas “een kijkje in de keuken” georganiseerd: ouders mogen een reken- of taalles bijwonen. Is het een idee dit ook in andere klassen te doen? Dit lijkt de MR een goed idee, mits andere leerkrachten hiervoor open staan. 
 
David vraagt wanneer de flyers bij crèches liggen? Binnenkort, dit ligt bij Maaike. 
 
David geeft aan van andere ouders enthousiaste reacties te hebben gehoord over de dansvoorstelling. 
 
Volgende vergadering is op donderdag 13 juni.