Advies MR omtrent financieel beleid
Om het belang van dit onderwerp te benadrukken en de schooldirectie richting de toekomst duidelijke handvatten mee te geven kiest de MR ervoor om haar advies omtrent het financieel beleid dit jaar op schrift uit te brengen.

 

 1. Algemeen inhoudelijk
  De MR is verheugd dat er een document is gekomen waarin de hoofdlijnen van de visie voor de school zijn weergegeven. De MR kan zich daarin in beginsel vinden en heeft enkele suggesties ter verbetering en aanscherping:

  1. Visiedocument nader concretiseren. In de toekomst verwacht de MR dat het visiedocument niet alleen in hoofdlijnen wordt gepresenteerd, maar nader geconcretiseerd wordt; specifieke wensen gekoppeld aan concrete uitvoering en bedragen. Op deze manier wordt het gemakkelijker om de stap vanuit visie naar begroting te maken. In plaats van over de gehele linie met een beetje minder doen, kom je dan tot duidelijkere keuzes: dat doen we wél en dat niet.

  2. Inzet van FTE’s per kind moet niet disproportioneel worden. Uit de visie van de schooldirectie ademt duidelijk dat de school het belangrijk vindt om in te zetten op ontwikkelingsperspectief en verrijking (‘iedereen erbij willen houden’). De MR staat achter dit streven. Tegelijkertijd merken we op dat het bij teruglopende budgetten noodzakelijk zal zijn om op inzet OPP en verrijking terug te schroeven, omdat het uiteraard altijd prioriteit heeft dat op elke klas een leerkracht staat. Kritisch kijken naar inzet OPP en verrijking is dus (helaas) onvermijdelijk. Wij adviseren goed te blijven bewaken dat de inzet van FTE’s ten opzichte van het aantal leerlingen niet uit balans raakt. In een enkel geval kan het beter zijn om een kind te verwijzen naar een andere locatie voor passend onderwijs.

  3. Minder focus op FTE’s, meer op het totaalplaatje. De MR constateert dat de focus van de schooldirectie rondom de begroting vooral blijft op het aantal FTE’s: de centrale vraag lijkt te zijn hoeveel FTE’s er kunnen worden ingevuld. De MR begrijpt dat dit de belangrijkste kostenpost op de begroting vormt. Desondanks zijn we nog steeds van mening dat ook andere onderwerpen zoals PR en IT van groot belang zijn en meer aandacht (en geld) behoeven. De MR verzoekt om in de toekomst minder nadrukkelijk op het aantal FTE’s te focussen maar meer te kijken naar het geheel zodat alle onderwerpen voldoende aandacht krijgen.

 2. Budgetneutraal
  Hoewel bezuinigen de komende jaren noodzakelijk zal, zijn wenst de MR te benadrukken dat enkele maatregelen en verbeteringen ook budgetneutraal kunnen worden ingevoerd. Juist op deze punten kan de school in haar ogen in deze tijden ‘een tandje erbij doen’:

  1. Vergroten van ouderbetrokkenheid. Er dient meer nadruk te komen op ouderbetrokkenheid op Het Podium, bv. middels de enquête, uitnodigingen in de nieuwsbrief aan ouders om mee te denken over thema's, etc. Met name het kunst- en cultuurprofiel kan met extra inzet sterker worden in een tijd waarin financiële middelen juist teruglopen. Goede betrokkenheid leidt ook tot meer ownership bij ouders en daarmee ook tot goede PR: het is als een vliegwiel dat gaat draaien. 

  2. Uitgesproken profiel. ABSA geeft de scholen relatief veel ruimte voor een eigen visie en profiel. De MR zou de school willen vragen een uitgesproken(er) profiel te ontwikkelen. Ook dat kan kostenneutraal. Zo’n profiel draagt bij aan de PR.

  3. De schooldirectie is eigenaar van de begroting, niet de controller van ABSA. Wij pleiten ervoor dat de directeur van de school goede uitleg en ondersteuning krijgt van het bestuur van de ABSA (en haar controller) rondom de begroting, dat leidt er hopelijk toe dat er meer ownership ontstaat bij de school over haar eigen begroting.

  4. Uitstraling gebouw is ook PR. Juist bij een teruglopend aantal leerlingen vindt de MR het belangrijk dat het aanzicht van de school representatief blijft. De MR hoopt dit terug te zien investeringen in het gebouw en -indien de begroting daartoe geen ruimte biedt- in creatieve oplossingen zoals het betrekken van ouders bij het verfraaien van de voorgevel, het gebruiken van de spaarpot van de oudervereniging, etc. Een school die aan de buitenkant prettig oogt trekt mogelijk eerder nieuwe leerlingen aan.

 3. Proces en vorm.
  Het betrekken van het team bij het maken van ingrijpende keuzes is belangrijk, maar de schooldirectie neemt de uiteindelijke besluiten en dient erop toe te zien dat de sfeer in het team positief blijft:

  1. Schooldirectie neemt de leiding ten aanzien van formatie, het team denkt mee. De MR en de schooldirectie zijn het erover eens dat de keuzes in de formatie door de schooldirectie gemaakt moeten worden. Het is echter goed om hoofdlijnen die tot de formatie leiden met het team te bespreken. Zo’n bijeenkomst kan ertoe bijdragen dat de uiteindelijke keuzes breed gedragen worden. Het lijkt erop dat de meest recente bijeenkomsten omtrent dit thema niet alleen tot meer draagvlak, maar (bij een gedeelte van het team) ook tot enige onrust hebben geleid, vanwege de mogelijkheid tot afvloeiing. Wellicht ten overvloede wil de MR wijzen op de gevoeligheid van het onderwerp. De MR vraagt de schooldirectie daarom om terughoudend te zijn met dit soort bijeenkomsten omdat (vaak) praten over reorganiseren mogelijk leidt tot onrust in het team. Waar dit soort bijeenkomsten plaatsvinden past naast een goede voorbereiding, een heldere communicatie omtrent het doel en duidelijkheid richting het team omtrent de vervolgstappen.

  2. Positieve sfeer en verbondenheid in het team. De goede sfeer in het team is één van de sterke punten van de school. Het Podium heeft alle reden om trots en positief te zijn: we hebben minder te maken met het landelijke lerarentekort, we zitten in modern en functioneel gebouw, de school bevindt zich in een gedeelte van Amsterdam dat volop in ontwikkeling is, we gaan naar één locatie hetgeen de eenheid en verbondenheid ten goede komt. Nadruk op een leerlingenkrimp kan een negatieve invloed hebben op de sfeer. Laten we de sfeer vooral goed houden en blijven focussen op de positieve punten van de school.

Advies MR
De MR waardeert het dat haar zorgen en input serieus worden genomen, en stelt het op prijs dat de schooldirectie haar feedback ter harte neemt. De MR heeft dit schooljaar haar adviesrecht ten aanzien van de begroting kunnen uitoefenen en komt tot een positief advies. De MR hoopt dat de schooldirectie voortvarend aan de slag gaat en dat de geformuleerde handvatten haar daarbij zullen helpen.