MR-vergadering 3 (‘18-‘19)     maandag 4 februari 2019
 
Aanwezig: Annemarie Velthuis, schooldirecteur (aanwezig vanaf 20h)
GeertJan Nelson directeur/bestuurder ABSA (aanwezig vanaf 20h)
Bas Gradissen, leerkracht groep 7 
Mieneke Zaal, leerkracht groep 7
Karin van der Sloot, leerkracht groep 1-2
Manon van der Garde, ouder, kind groep 8 en groep 4 (voorzitter)
David Baum, ouder, kind groep 2
Eveline Buttinger, ouder, kind groep 3 en groep 5 
Tom Bergevoet, ouder, kind groep 2 en 5 (verslag)
 
Afwezig: Anouk van den Hof leerkracht groep 7
_______________________________________________________________
 
- 20.00 uur vooroverleg MR
Overleg zonder schooldirecteur
 
Een aantal actiepunten uit het vorige verslag worden aangehouden:
 
Nieuwe MR leden: taakverdeling en scholing MR
David geeft cursusdata door aan andere leden
 
Werven nieuwe ouder
Andere ouders kijken uit naar nieuw MR-lid dat Manon t.z.t. kan vervangen
 
Ouderparticipatie (met de OV)
Manon vraagt Jamal wat MR kan doen om ouderparticipatie te verbeteren
Karin gaat Miranda vragen hoe ze de inbreng van ouders bij het vaststellen van de schoolthema’s  wil organiseren.
 
Aanwezigheid GMR-lid
Manon heeft teruggekoppeld hoe het gaat met verzuim en nodigt het GMR lid uit voor een volgende vergadering.
 
Begroting
Vooraf is door de directie een korte toelichting op de begroting rondgestuurd. In het vooroverleg wordt besproken hoe de begroting te bespreken met de directie. De personeelsleden vertellen over de bijeenkomst met personeel over de financiën.
20.00– 21.15 uur in aanwezigheid van directie
 
De acties uit de notulen van vergadering 2 worden doorgenomen. Een aantal acties blijkt nog open te staan en worden aangehouden voor de volgende vergadering.
 
Inkomende mails
David geeft aan dat er via het MR-mailadres een aantal vragen zijn binnengekomen die later in het overleg worden ingebracht. 
 
Verkeersveiligheid
De handtekeningenactie voor het zebrapad vanuit de leerlingenraad loopt!
 
Veiligheidsplan
Annemarie heeft gewerkt aan het veiligheidsplan (melden huiselijk geweld), maar het is nog niet af. Ze heeft het ABSA veiligheidsplan nog niet aangevuld met onderdelen van Het Podium. 
 
Actie Annemarie aanhouden.
 
Website 
Annemarie zou uitzoeken of het nog lukt de website te verbeteren en onder welke contractuele voorwaarden de website loopt. Er is (door Annemarie en Bas) contact geweest met de webbeheerder en er zijn zaken verbeterd op de site.  De notulen op de site zijn echter nog steeds een wirwar en de site niet gebruikersvriendelijk, blijkt in vergadering. In tijden van krimp is een goede website zeer belangrijk! Annemarie belooft na te gaan onder welke voorwaarden de site wordt beheerd en of we als school het beheercontract kunnen opzeggen. Ze geeft al wel aan dat de webbouwer voor meerdere scholen van Absa werkt. Vanuit de MR wordt opgemerkt dat we voor de derde keer spreken over de website terwijl er blijkbaar nog weinig is veranderd.
 
Actie Annemarie aanhouden.
 
Voedselbeleid
 
Actie aanhouden: behoefte aan voedselbeleid bespreken
 
Actie aanhouden: aanmelden voor “fruitabbonnement” (waarschijnlijk in mei)
 
 
Overige actiepunten
De versleten gele letters op de voorpui zijn nog niet verwijderd. Annemarie wil nagaan of er nieuwe ruiten kunnen worden besteld uit het budget van de feestcie. 
 
Actie Annemarie: budget voor nieuwe ruiten.
 
 
 
Begroting
Vooraf is door de directie een korte toelichting op de begroting rondgestuurd. De MR leden geven aan blij te zijn met de toelichting (waarom zij hebben gevraagd), al is deze nogal summier. In een toelichting op de begroting wordt in de vergadering door de directie het volgende opgemerkt.
 
Capisci is het programma voor het opstellen van begrotingen waar ABSA sinds vorig jaar mee werkt. Dit leidt tot meer inzicht bij direct betrokkenen zoals de schooldirecteur. De MR verwacht daarom dat het presenteren van concept begroting volgend jaar beter zal verlopen. 
Uit de toelichting blijkt dat de school vanaf augustus 2019 26 fte in kan zetten, op de groepen 17,36 fte, en voor andere taken: 8.6 fte. Er is een afdracht van 3% voor het bestuur.
Geert Jan geeft aan dat scholen binnen ABSA veel ruimte hebben om zelf keuzes in beleid te maken. Toch is er weinig vrij indeelbare ruimte in een schoolbegroting (ca 86%)
Financieel zijn er eigenlijk geen meevallers. De buffer in de begroting is wettelijk vastgesteld voor calamiteiten. 
Vervolgens stellen de MR leden vragen over de begroting.
 
De visie is beter leesbaar en controleerbaar door de MR wanneer er concrete doelen en bedragen worden gekoppeld aan de nogal abstracte visietekst. Wil de directie het visiedocument op deze manier uitbreiden / verduidelijken?
 
Hoe kan het dat er zo plotseling bezuinigd moet worden? Het bestuur geeft toe eigenlijk te laat actie te hebben ondernomen in het kader van de leerlingenkrimp en de teruglopende inkomsten. Daarom is de overgang van “er is voldoende geld” naar “we moeten bezuinigen” vrij abupt geweest. Het bestuur ziet er ook strenger dan eerder op toe dat er geen overschrijdingen meer plaatsvinden in de begrotingen van de scholen. 
 
De MR vraagt zich af of een prognose van 401 over een paar jaar nog realistisch is. Geert Jan wil wel optimistisch blijven en nodigt de school uit om aan goede PR te doen.  
Voor wat betreft de inzet ambulante tijd (conciërge, MT, IB etc): om welke bedragen gaat het tov gemiddelde of tov het vorige jaar? wat wordt er extra gereserveerd?
 
Ouderbetrokkenheid: moet hiervoor PR potje aangemaakt worden? Annemarie zegt dat ouderbetrokkenheid belangrijk voor de school is, dit staat in het jaarplan en moet gestimuleerd worden. De vraag is wel welke financiële consequenties dit heeft: moet er een extra bedrag naar PR om ouderbetrokkenheid te stimuleren? Kunnen leerkrachten ontlast worden door inzet van ouders? 
 
De MR merkt op dat de visie niet veel afwijkt van de dagelijkse gang van zaken op school. Annemarie geeft aan dat dit klopt en graag op dezelfde voet verder te willen. Hoe kunnen we met minder ambulante tijd toch hetzelfde blijven doen? 
 
ICT en PR zijn belangrijk, maar staan ook bij bezuinigingen genoemd. Annemarie ligt toe: het huidige jaar was een duur jaar door oa. een promotievideo, dat hoeft niet ieder jaar. Maar de oudergeleding mag meedenken over PR. 
 
De MR geeft aan een advies te willen formuleren, in reactie op de besproken begroting.
 
Formatieplan 
Vanmiddag heeft de directe met de leerkrachten gesproken over het formatieplan. Er wordt door de directie een voorstel gedaan voor komend schooljaar. De MR kijkt graag mee naar dit formatieplan. De volgende vergadering wordt hiervoor vervroegd van eind mei naar begin april. De MR vraagt de directie graag het formatieplan schriftelijk toe te lichten en toe te sturen een week vóór de volgende vergadering.
 
Annemarie stuurt formatieplan en toelichting een week voor volgende vergadering aan MR.
 
Omgangs- gedragsprotocol Kanjertraining
Bij de kanjertraining hoort een omgangsprotocol. Mieneke: maar zou het niet mooier zijn om dit protocol toe te schrijven op onze eigen onderwijsmethodiek. Welke stappen gaan er bijvoorbeeld vooraf aan conflictbeheersing? Wat doe je preventief? 
 
Dit is nog niet in het team besproken, Mieneke wil dit eerst in MR en kanjerwerkgroep bespreken. De MR vind de voorgestelde koppeling logisch en het geschreven stuk helder. Er staat ook goed en duidelijk in wat we van ouders verwachten en wat ouders van school mogen verwachten. De MR is dus positief.
 
Eveline geeft aan dat er (in het verleden in ieder geval) onderzoek werd gedaan naar de effectiviteit van sociale vaardigheidstrainingen. Dit gebeurde door de UvA. Mocht er weer een dergelijk onderzoek lopen, hoe staat het Podium daar dan tegenover om daar aan mee te doen? Als daarmee een bepaalde mate van effectiviteit kan worden aangetoond (bijv. kinderen voelen zich weerbaarder en/of sociaal minder angstig en/of zelfverzekerder) maakt dat de keuze voor een dergelijk protocol steviger. 
 
 
Inkomende mails
David geeft aan dat er via het MR-mailadres een aantal vragen zijn binnengekomen die later in het overleg worden ingebracht. 
 
 
Traktatiebeleid
Kan de MR zich vinden in het uitgangspunt dat traktaties vol suiker niet langer van deze tijd zijn en er leuke en betere alternatieven zijn? Wat is het huidige beleid mbt traktaties op school? Hoe wordt het huidige beleid gehandhaafd? Wat is de ambitie mbt het traktatiebeleid en de handhaving daar van?
 
Antwoord: De MR wil eerst weten hoe er onder ouders wordt gedacht over dit onderwerp en wil er een korte enquête over houden.
 
 
Hygiëne
Wat is het beleid omtrent hygiëne in de school (m.n. handen wassen)? Het lijkt erop dat kinderen voor het 10 uurtje en ook voor de lunch hun handen niet wassen. Ze spelen dan dus eerst buiten en of binnen, zijn naar de wc geweest en gaan dan met hun handen hun boterham/fruit of koekje eten. Met name met de zandbak is dit smerig. Dit kan o.a. leiden tot infecties zoals wormen infecties etc. en/of overdracht van andere ziekmakers. 
 
Antwoord: hygiëne is voor de school uiteraard een belangrijk aandachtspunt. Zo zijn een paar jaar geleden de handdoekjes in de toiletten vervangen door papier (hygiënischer, minder goed voor t milieu). Kinderen wordt in de kleutergroepen geleerd hoe belangrijk het is om voor het eten je handen te wassen. Daarna worden de kinderen er door sommige leerkrachten nog op gewezen, maar moeten de kinderen dit uiteindelijk zelf ook inzien. 
 
 
Luizen
Is het een idee om een vaste dag per kwartaal in te plannen dat in alle groepen tegelijk luizen worden geplozen? Zo bestrijden we het beste de luizen in de hele school. Anders blijven kinderen / broertjes en zusjes in andere klassen elkaar maar besmetten. 
 
Antwoord: een vast dag voor luizencontrole is een goed idee vind Annemarie, maar ouders die helpen moeten wel in dit ritme meekunnen. In de eerste week na de vakantie is sowieso het beleid om alle klassen te controleren. Bij neten volgt een melding, bij luizen moeten de kinderen worden opgehaald.
 
 
Toetsen
Wat is de visie van de school omtrent het volgende onderwerp en artikel: https://www.nrc.nl/nieuws/2019/01/27/waarom-worden-we-een-leven-lang-getoetst-a3651719.  
Het lijkt soms alsof de kinderen van toets naar toets gaan: 2 weken lang cito’s maar ook tussentijdse toetsen. Waarom doen we dit? Wat betekent dit voor een kind? Doen we dit voor hun of voor de leerkracht/ouders? Is het niet tijd voor een modernere visie? Wellicht een mooie manier om je als school te onderscheiden.
 
Waarom maakt school gebruik van de Cito toets en welke alternatieven zijn er? Ik heb begrepen dat de Willibrord onlangs over is gestapt naar een ander systeem. IEP en route 8 zijn o.a. andere type toetsten. Wordt er wel eens overwogen om een andere type toets te kiezen? Zie ook: https://www.telegraaf.nl/nieuws/53748/alternatief-voor-cito-toets 
 
 
Antwoord: De school moet de resultaten verantwoorden aan de stakeholders, bij de op school gehanteerde lesmethodes kun je dit het beste testen met toetsen. Ieder jaar is er intern toch weer discussie over cito, telkens is de conclusie dat deze meetmethode het beste past. Over alternatieven wordt dus wel nagedacht.
 
 
Rekenmethode 
Wie ziet er in de school op toe of de leermethodes wel de juiste zijn? Worden ouders hierbij ook betrokken/en of kinderen? Het lijkt alsof grote deel en keer sommen en ouderwets op en af tellen er niet meer bij is en de kinderen er alleen maar verwarder door raken. Wat is er mis met hoe we vroeger rekenen deden? Ik hoor van meerdere ouders en ook van mensen die bijles geven dat de kinderen moeite hebben met het grote deel en keersommen. 
 
 
Antwoord: Er zijn kerndoelen waaraan elke school moet voldoen. Het selecteren van de rekenmethode daarbij wordt heel zorgvuldig gedaan op deze school. De rekenresultaten van het Podium zijn heel goed. Bij een aanschaf van een nieuwe methode worden leerlingen betrokken bij het testen van de methode. 
 
 
Yoga of dansles voor kinderen
Is er ruimte voor iets dergelijks? En budget? 
 
Antwoord: In het kader van ouderbetrokkenheid staat de school open voor ouders die yogalessen willen geven op school. 
 
 
Vertrekkende leerkrachten
Er zijn de afgelopen tijd best veel leerkrachten weg gegaan van het Podium. Bv. gehoord dat juf Katie weg gaat. Vorig jaar midden in het jaar juf Franka (in dezelfde klas). Ambitieuze goede leerkrachten die weg gaan. Kan de school deze mensen niet vasthouden? Waarom niet? Ook zie je dat er veel ouders hun kinderen van school wisselen omdat ze niet tevreden zijn in de afgelopen jaren. Is dit meer dan op andere scholen? Hoe komt dit?
 
Antwoord: het verloop op deze school is op zich gering. Toevallig zijn vorig jaar na 9 jaar voor t eerst een aantal leerkrachten tegelijk vetrokken. Redenen voor vertrek waren persoonlijk (bv. weg uit onderwijs, vertrek naar het buitenland) en hadden niet met de school an sich te maken. 
 
Gele plakletters
Er zijn blijkbaar pogingen ondernomen om de gele letters te verwijderen, maar het ziet er momenteel niet uit. Is er budget om dit door een professioneel schoonmaakbedrijf te laten verwijderen zodat de voorgevel van de schoon weer netjes en representatief wordt? 
 
Antwoord: Annemarie gaat na of er budget is om de ruiten te vervangen
 
Rondvraag
Volgende vergadering is verzet naar maandag 8 april.