MR-vergadering 2 (‘18-‘19)

Donderdag 29-11-2018

Aanwezig:       Annemarie Velthuis,               schooldirecteur (aanwezig vanaf 20h)

                        Bas Gradissen,                      leerkracht groep 7

Mieneke Zaal,                        leerkracht groep 7

Karin van der Sloot,               leerkracht groep 1-2

Anouk van den Hof                leerkracht groep 7

Manon van der Garde,           ouder, kind groep 8 en groep 4 (voorzitter)

David Baum,                          ouder, kind groep 2

Eveline Buttinger,                   ouder, kind groep 3 en groep 5

Tom Bergevoet,                     ouder, kind groep 2 en 5 (verslag)

­­­­­­­­­­­­­­­­_______________________________________________________________

 

  • - 20.00 uur vooroverleg MR

Overleg zonder schooldirecteur

 

 

Nieuwe MR leden: taakverdeling en scholing MR

Nieuwe leden Eveline en Tom geven aan graag “op MR-cursus” te willen. David gaat na wanneer de volgende cursusbijeenkomst is en laat dit weten aan de andere leden.

 

David geeft cursusdata door aan andere leden

 

Werven nieuwe ouder

Voor Manon zit haar termijn er bijna op. Er moet voor haar een ouder gevonden worden ter vervanging bij het einde van haar termijn.

Andere ouders kijken uit naar nieuw MR-lid dat Manon t.z.t. kan vervangen

 

Jaarlijkse MR-etentje

Mieneke heeft hiervoor een datum vastgesteld op 10 januari.

 

Ouderparticipatie (met de OV)

In het eerste overleg is gesproken over manieren om de ouderparticipatie te verhogen. Onlangs stuurde de OV een brief aan alle ouders met de vraag om meer ouderbetrokkenheid bij het voorbereiden van festiviteiten op school.

Karin heeft Miranda gevraagd in hoeverre input van ouders mogelijk is bij het vaststellen van de schoolthema’s. Miranda was hier positief over. Karin gaat Miranda nu vragen hoe ze deze inbreng wil organiseren.

 

Manon vraagt Jamal wat MR kan doen om ouderparticipatie te verbeteren

Karin gaat Miranda vragen hoe ze de inbreng van ouders bij het vaststellen van de schoolthema’s  wil organiseren.

 

 

Website

Op de website dienen alle namen en foto’s van de MR leden zichtbaar te zijn. Mieneke geeft aan dat t beheer en t gebruik van de website lastig is. De site ziet er niet zo aantrekkelijk uit, hetgeen niet helpt bij het werven van nieuwe kinderen en ouders. Dit is een aandachtspunt voor het overleg met de schooldirecteur: is er onder het contract uit te komen? Anouk geeft aan dat er dadelijk een nieuwe flyer en schoolgids uitkomen, met ook nieuwe vormgeving. Wellicht kan deze vormgeving een rol spelen bij een verbeterde website. Tom vraagt zich af of er niet een ouder is die met wat meer aandacht een mooie website kan maken. Hiervoor is budget beschikbaar, het budget voor PR is immers opgehoogd.

 

MR-leden die nog niet hun foto hebben ingediend, dit graag zo spoedig mogelijk doen bij Mieneke

Directeur vragen of het contract met de websitebeheerder kan worden opgezegd

 

 

Aanwezigheid GMR-lid

Het GMR lid (Lisette Gevers) dat voor vanavond was uitgenodigd kan toch niet komen. Ze laat weten benieuwd te zijn hoe t gaat met verzuim / uitval van leerkrachten op het Podium. Uitwisseling van informatie tussen de MR en de GMR lijkt te worden bemoeilijkt doordat de verslaglegging bij de GMR wat traag is (soms pas na een half jaar het verslag van het overleg).

 

Manon koppelt terug hoe het gaat met verzuim en nodigt het GMR lid uit voor een volgende vergadering.

 

 

Conceptbegroting

De dinsdag vóór deze vergadering hebben alle leden via Manon de concept begroting voor het volgend kalenderjaar doorgestuurd gekregen. Vorig jaar is er aan de directeur gevraagd om dit jaar vooraf een korte schriftelijke toelichting mee te sturen: welke keuzes hebben geleid tot welke budgetten? Welke zaken liggen voor de school vast en waarop heeft de school invloed? Annemarie heeft vorig jaar deze toelichting toegezegd, maar heeft begin deze week aangegeven deze toelichting niet vooraf schriftelijk, maar vanavond mondeling te zullen geven.

 

In de vergadering blijkt dat de leerkrachten onder de MR leden eerder deze week een andere conceptbegroting hebben ingezien. De rondgestuurde begroting lijkt niet de juiste versie. De leerkrachten hebben afgelopen dinsdag wél een beperkte schriftelijke toelichting gehad, namelijk een A4 met daarop een mogelijke verdeling van de beschikbare fte’s voor komend jaar. Deze schriftelijke toelichting is niet rondgestuurd.

 

Ondanks afspraken die hier vorig jaar over zijn gemaakt, constateren de aanwezige MR leden dat het aanleveren van de conceptbegroting en de korte schriftelijke toelichting niet is zoals vorig jaar afgesproken.

 

 

20.00– 21.15 uur in aanwezigheid van directie   

                       

De acties uit de notulen van vergadering 1 worden doorgenomen. Een aantal acties blijkt nog open te staan en worden in dit verslag opnieuw genoemd, zodat ze kunnen worden aangehouden voor de volgende vergadering.

 

Inkomende mails

David geeft aan dat er via het MR-mailadres geen mail is binnen gekomen die hier kan worden ingebracht.

 

Verkeersveiligheid

Annemarie heeft via Digiduif 2 mails gestuurd om ouders te vragen beter op de verkeersveiligheid te letten rondom de school. Annemarie heeft inmiddels contact met de gemeente om de situatie rondom de school structureel te verbeteren. Dit laatste wordt vervolgd.

 

Mieneke heeft ook de leerlingenraad gesproken over de verkeersveiligheid. Zij vinden het een goed idee zelf ouders aan te spreken op verkeersonveilig gedrag. De leerlingen willen een handtekeningenactie opzetten om een echt zebrapad te laten aanleggen door de gemeente.

Mieneke zal dit begeleiden.

 

Veiligheidsplan

Annemarie zou het ABSA veiligheidsplan aanvullen met onderdelen van Het Podium.

Actie Annemarie aanhouden.

.

Marketing

MR-leden zouden vragen aan ouders om hen heen wat ze aantrekkelijk vinden of vonden bij het maken van de keuze voor deze school. Eveline koppelt terug dat de ouders die zij gesproken heeft gekozen hebben voor de veiligheid die de school biedt: wat ik hoor is dat ouders hier de veiligheid en structuur vinden die ze bij andere schoolvormen in de buurt missen. Er is een huiselijke sfeer en op de school wordt traditioneel onderwijs gegeven in een modern jasje.

 

Annemarie zal deze vraag meenemen in het jaarlijkse enquêteformulier voor alle ouders op de school, en daarbij het verzoek opnemen een “quote” te mogen gebruiken voor reclamedoeleinden

 

Bas en Anouk werken aan een nieuwe flyer en aan een update van de schoolgids. Het zou leuk zijn wanneer zij dit op een later moment terugkoppelen aan de MR.

 

Enquêteformulier is er nog niet, actie Annemarie aanhouden.

Bas en Anouk koppelen uitkomst flyer en schoolgids later terug aan MR.

 

Website

Annemarie zou uitzoeken of het nog lukt de website te verbeteren en onder welke contractuele voorwaarden de website loopt.

 

Actie Annemarie aanhouden.

 

 

Voedselbeleid

Annemarie heeft ouders gevraagd rond te vragen in de klassen: in hoeverre is er behoefte aan een streng(er) beleid vanuit de school mbt voedsel? Dit punt komt in de vergadering niet aan de orde: actie aanhouden.

 

Bas geeft aan dat het mogelijk is om per ingang van elk schooljaar als school een tijdlang een “fruitabbonnement” te nemen, waarbij dagelijks gratis fruit op school wordt afgeleverd. Actie aanhouden, op tijd aanmelden voor volgend jaar

 

Actie aanhouden: behoefte aan voedselbeleid bespreken

 

Actie aanhouden: aanmelden voor “fruitabbonnement” (waarschijnlijk in mei)\

 

 

Overige actiepunten

De versleten gele letters op de voorpui worden momenteel verwijderd.

 

Conceptbegroting

Annemarie geeft aan dat er een nieuw systeem is bij ABSA, waarbij de begroting gekoppeld wordt aan gegevens van het administratiekantoor. Zo kan de school elk moment zien hoe ze er voor staat. Dit systeem kent nog wel kinderziektes. Zo lijkt het problematisch dat niet iedere betrokkene bij het systeem de juiste versie van windows-office heeft.

 

Annemarie heeft op 8 november jl. een gesprek gehad bij ABSA over de begroting (collega Ynke was daar ook bij). Tijdens dat gesprek was er onduidelijkheid over de mogelijke inzet van fte’s op de school en over een aantal andere zaken, zoals een zogenaamd overbruggingskrediet. De conceptbegroting is, kortom, nog niet helemaal gereed om in de vergadering te bepreken.

 

Annemarie laat ter toelichting op de begroting een opzet zien voor de invulling van 27 fte, een aantal dat gedekt lijkt te worden door de begrotingsopzet. Deze bestaat naast de reguliere inzet (groepsleerkrachten, directie, etc) uit 1,8 fte aan IB-ers en 0,2 fte voor de kanjer coördinator. De inzet van IB’ers is hoger dan de ABSA norm van 50 leerlingen per dagdeel (maar niet hoger dan het landelijke gemiddelde).

 

De MR constateert dat de conceptbegroting incompleet en zonder de gevraagde toelichting wordt aangeleverd. Dat is teleurstellend, omdat hier vorig jaar al om gevraagd is. Een constructieve reactie in de vergadering door de MR is hierdoor eigenlijk niet mogelijk.

 

Volgende week dinsdag is er opnieuw een gesprek bij ABSA.

 

Door de MR worden in de vergadering een aantal vragen gesteld over de begrotingsopzet.
 

Manon vraagt wat de strategie is omtrent het leerlingenaantal: hoeveel leerlingen wil de school wanneer hebben? Welke begroting hoort daarbij? De inkomsten van de school zijn gekoppeld aan het aantal leerlingen per 1 oktober. Op 1 okt 2017 telde de school 470 leerlingen, op 1 okt 2018 nog 417 leerlingen. Deze daling is groter dan voorzien. Moet er wellicht extra budget worden gereserveerd voor werving?

 

Anouk vraagt wat het beleid is met IT? De bedragen voor IT in de begroting voor de komende jaren blijken bij navragen al te zijn uitgegeven. Is het niet verstandig juist jaarlijks te sparen voor nieuwe computers, voor wanneer deze zijn afgeschreven? En hoe zit het met de digiboards?

 

Afgelopen jaar is in de MR veel gesproken over extra inkomsten die de school zou ontvangen van het ministerie van OCW. De leerkrachten mochten mede bepalen waaraan deze gelden konden worden besteed. Bovenaan het lijstje stond een extra vakleerkracht voor een 2e gym uur. Vervolgens wilden de leerkrachten graag een goede onderwijsassistent. Uit de toelichting lijkt dat deze extra gelden nu in de begroting zijn ingebracht zonder dat zij leiden tot de beloofde extra inzet. Hoe kan dat?

 

Tom vraagt waar de wensen voor het onderhoud van het gebouw, genoemd in eerdere vergaderingen, zoals het witten van de muren en het plaatsen van een camera op dak in de begroting worden gedekt. En wat gebeurt er wanneer het schoolgebouw dadelijk te groot wordt bij een verder krimpend aantal leerlingen? Moet er worden geanticipeerd op verhuur van lokalen aan derden?

 

Eveline vraagt waarom de school kiest voor zo’n grote inzet aan IB’ers. Wat is hier de visie achter? Annemarie geeft aan dat IBers de leerkrachten ondersteunen, vooral bij leerlingen die meer aandacht nodig hebben. Door de inzet van IB’ers hoeft het Podium bijna nooit kinderen door te verwijzen. Dat is fijn, want meestal wordt er pas in groep 4 gediagnosticeerd. Dan hebben de kinderen al vriendjes op school. 

 

David vraagt of 0,2 fte aan kanjertraining voldoende is? De kanjer coördinator moet immers voldoende aandacht kunnen hebben voor kinderen met gedragsproblemen.

 

Annemarie vraagt de vragen die er leven naar haar te mailen. De vragen die de MR tijdens de vergadering stelt zijn samengebracht in dit verslag.

 

 

Evaluatie overblijf

Annemarie koppelt een aantal zaken over de overblijf terug. Bij de overblijforganisatie (Partou) werkt een nieuwe administratieve kracht, zij is moeder van een leerling op school. De wijze van betalen gaat veranderen vanaf volgend schooljaar waardoor er beter overzicht komt met betrekking tot de financiën. Er waren problemen met leerlingen van de Laterna. De afspraak is nu dat zij op do en vr het voetbalveld gebruiken en de leerlingen van het Podium op ma en di.

 

Er blijkt van afgelopen jaar geld over te zijn uit de inkomsten uit overblijf. Er is besloten dit te besteden aan een workshop voor de begeleiders.

 

 

Rondvraag (agenda en stukken volgende vergadering)

Er is een promotiefilm gemaakt over het Podium. Deze film wordt ter afsluiting van de vergadering op het digiboard getoond. Alle aanwezigen zijn enthousiast over de film! De bedoeling is om de film op de facebookpagina van school  te plaatsen en te gebruiken op informatiebijeenkomsten voor nieuwe ouders.

 

De volgende vergadering is op maandag 04 februari 2019.