MR-vergadering 1 (‘18-‘19)
maandag 15 oktober 2018
 
Aanwezig: Annemarie Velthuis,  schooldirecteur (aanwezig vanaf 20h)
Bas Gradissen,  leerkracht groep 7 (intredend lid)
Mieneke Zaal,  leerkracht groep 7
Karin van der Sloot,  leerkracht groep 1-2
Anouk van den Hof  leerkracht groep 7 (intredend lid)
Manon van der Garde,  ouder, kind groep 8 en groep 4 (voorzitter)
David Baum,  ouder,  kind groep 2
Wendy van der Kragt,  ouder, kind groep 6 (uittredend lid)
Eveline Buttinger,  ouder, kind groep 3 en groep 5 (intredend lid)
Tom Bergevoet,  ouder, kind groep 2 en 5 (verslag)
 
 
_______________________________________________________________________
 
⦁ - 20.00 uur vooroverleg MR
Overleg zonder schooldirecteur
 
Agenda doornemen
Het meerjarenonderhoudsplan wordt toegevoegd aan de agenda en we zullen de directeur vragen hoe het staat met de extra gelden uit het rijk.
 
Kennismaking nieuwe leden
Er zijn 3 nieuwe leden: Anouk, Bas en Eveline. Wendy is er vanavond voor het laatst bij. We nemen afscheid tijdens het jaarlijks etentje. Voor nieuwe leden is er een introductiecursus MR, indien gewenst. 
 
Mieneke organiseert etentje
 
David, Eveline, Tom, Anouk laten weten of ze gebruik willen maken van de introcursus op 12 december
 
Vaststellen jaarplanning en verslag van de MR (ook taakverdeling en begroting)
Jaarplanning kan worden vastgesteld. In het deelverslag van vergadering 5 van het jaarverslag staat nog skoolmates, dit moet zijn chromebooks. Dit wordt aangepast, waarna het verslag van de MR ook kan worden vastgesteld.
 
MR-vacature ouder
Omdat Manon 3 jaar in de MR heeft gezeten, kan ze worden vervangen door een nieuw lid. Manon laat weten nog een jaar als voorzitter te willen blijven, tenzij er zich komend jaar een nieuw lid aanmeldt. Een nieuw lid is bij voorkeur een ouder met een kind in de bovenbouw.
 
Plan ouderparticipatie met OV
Met ouderrraad samen ouder participatie plan opstellen
 
De schoolbrede thema’s worden vastgesteld door de kunst- en cultuurcommissie, waarin leerkracht Miranda Schijf zit. Tom vraagt of ouders mogen meebeslissen of input mogen inbrengen voor de schoolbrede thema’s. Dit kan de ouderparticipatie verhogen. 
 
Karin vraagt Miranda welke thema’s er al zijn vastgesteld, in hoeverre hierbij input van ouders mogelijk is en in hoeverre ouders worden betrokken of kunnen worden betrokken bij de uitvoering van de thema’s.
 
Meerjaren Onderhoudsplan
Wordt behandeld in het volgende deel.
 
 
 
 
20.00– 21.15 uur in aanwezigheid van directie 
 
Acties notulen
 
David neemt inloggegevens van het MR mailadres over van Wendy en zal vanaf nu de inkomende mail in de gaten houden
 
Aanwezigen stellen jaarplanning en verslag van de MR vast. Mieneke zet verslag op website
 
Verkeersveiligheid
Er ligt een verzoek tot verschuiven schooltijden van de dependance, om zo de verkeersveiligheid rondom de dependance te verhogen. Aangezien dit waarschijnlijk het laatste jaar is dat het Podium gebruik maakt van de dependance, is verschuiven van tijden niet meer aan de orde.
 
Wendy licht hierover Sanne Fu in, de leerkracht verantwoordelijk voor de dependance namens het Podium. 
 
De verkeersveiligheid bij het hoofdgebouw kan echter beter. Met name wordt er dubbel geparkeerd voor de hoofdentree. Ouders blijven in de auto zitten, zodat het niet voelt als parkeren, maar stilstaan, maar het is wel gevaarlijk.
 
Annemarie zal in een Digiduif bericht ouders nogmaals vragen niet dubbel te parkeren voor de school. 
Annemarie zal bovendien bellen met de gemeente of er mogelijkheden zijn de situatie voor de deur te verbeteren. 
 
Mieneke zal de leerlingenraad vragen of zij actief ouders-in-de-auto kunnen benaderen. 
 
Veiligheidsplan
Er is een ABSA veiligheidsplan en dat moet aangevulde worden met specifieke onderdelen van Het Podium. De specifieke onderdelen van het Podium moet er nog in komen zodat er 1 integraal veiligheidsplan voor het Podium is. De directeur laat een A4 zien met daarop de aangepaste punten van het sociaal veiligheidsplan. Ook dit kan in het veiligheidsplan gevoegd. 
 
Annemarie voegt beide plannen samen en stuurt het rond aan de MR leden
 
Tom agendeert het veiligheidsplan weer in de 3e vergadering van dit schooljaar
 
Marketing
Er lopen opnames voor een film over de school. Deze wordt straks getoond op informatiebijeenkomsten voor nieuwe ouders. Eerder al zijn er flyers opgesteld voor verspreiding onder kinderdagverblijven. Bij de bespreking omtrent de informatieochtend valt op dat deze volgens de ouders voor verbetering vatbaar is, zeker ook gezien de ‘concurrentie’ op dat vlak van de ons omringende scholen. David vraagt of de informatiesessie wel in de kelder/gymzaal moet worden gehouden (zoals nu) of dat het misschien beter in de hal (bij het podium) zou kunnen plaatsvinden.  
 
Door de ouders wordt de vraag gesteld wát er bij marketing eigenlijk verteld moet worden. Waar is de school onderscheidend in? Wat vinden ouders die een school zoeken aantrekkelijk aan het Podium? Dit zouden best andere zaken kunnen zijn dan het Podium nu onder de aandacht brengt. 
 
Manon vraagt iedereen eens te vragen aan nieuwe ouders om hen heen wat ze aantrekkelijk vinden of vonden bij het maken van de keuze voor deze school
 
Annemarie zal deze vraag meenemen in het jaarlijkse enquêteformulier voor alle ouders op de school
 
Wendy vraagt daarbij het verzoek op te nemen een “quote” te mogen gebruiken voor reclamedoeleinden
Bas en Anouk werken aan een nieuwe flyer en aan een update van de schoolgids
 
Privacy regels
Anouk zegt graag foto’s van schoolactiviteiten te willen plaatsen op facebook, maar niet te weten wat het privacy beleid is aangaande foto’s van kinderen. Annemarie zegt dat de school heeft alle ouders gevraagd aan te geven wanneer hun kinderen niet te zien mogen zijn op foto’s, films, etc door de school gebruikt worden voor promotie. Enkele ouders hebben aangegeven dit niet te willen. Nieuwe ouders krijgen standaard een formulier met deze vraag, met het verzoek hun voorkeur aan te geven. 
 
Annemarie maakt intern aan leerkrachten kenbaar wat de specifieke wensen mbt privacy van ouders is. Zo wordt duidelijk welke foto’s op facebook of de website kunnen verschijnen.
 
Website
De website van het podium is zowel voor bezoekers als voor contentbeheerders erg gebruiksonvriendelijk. De website is bovendien niet goed toegankelijk vanuit een Imac. 
 
Annemarie zoekt uit of het nog lukt de website te verbeteren
 
Annemarie zoekt uit onder welke contractuele voorwaarden de website loopt
 
Overige punten afkomstig van Directie/bestuur
Het A4-tje met een overzicht van hoe de extra gelden bij voorkeur worden besteed is inmiddels door Annemarie opgesteld. De leerkrachten, die hierover mochten meebeslissen, wilden vooral meer ondersteuning. Bovenaan het lijstje staat een extra vakleerkracht voor een 2e gym uur. Vervolgens wilden de leerkrachten graag een goede onderwijsassistent. Deze is nog niet gevonden. 
 
Andere punten uit het bestuur zijn deze: op het dak dient een camerasysteem te komen. Er is hier vreemd genoeg overlast. Er lagen lachgas ampullen, een fles wijn en een stoel. 
 
Er zijn 7 leerkrachten weg, zij zijn (ten dele) vervangen. Toch is er een goede, rustige sfeer op school. 
 
Kwetsbaar is de dependance, nu daar nog maar 2 groepen zijn. Annemarie is er de hele donderdag. Het bestuurskantoor zit daar ook. Als we 4 kleutergroepen houden dan kunnen we de dependance opheffen.
 
Inzicht in de aanmeldingen voor volgend jaar is er meestal pas in het 3e kwartaal. 
 
Meerjaren onderhoudsplan
Hetgeen als bijlage is rondgestuurd aan de MR leden is feitelijk geen plan, maar een globale begroting. Vanuit de school zijn er enkele wensen: sommige lokalen moeten gewit worden, de zonwering moet beter. De school wil invloed op de wijze waarop het geld wordt uitgegeven. 
 
Annemarie nodigt Geert Jan (ABSA bestuur) uit voor de 3e vergadering
 
Tom vraagt of het – in het kader van onderhoud en marketing - mogelijk is de versleten letters van de gevel te halen. Alternatief zou kunnen zijn het tonen van werkjes van leerlingen (immers een creatieve school) of om op een andere manier het profiel van de school aan de buitenwereld te laten zien. 
 
Annemarie gaat na of de versleten letters kunnen worden verwijderd
 
Rondvraag
Er is een vraag van een ouder omtrent het rookbeleid. Annemarie geeft aan dat medewerkers wel de gelegenheid moeten hebben om voor en na schooltijd even te roken. De MR stelt in gezamenlijkheid dat dit dan niet meer aan de voorzijde van de school dient te gebeuren, maar in ieder geval uit het zicht van de openbare weg. 
 
Wendy koppelt dit standpunt terug aan de ouder die de vraag stelde
 
Tom vraagt wat het beleid is omtrent voedsel op school: wat mogen kinderen bijvoorbeeld meenemen voor een tienuurtje en hoe streng wordt hierop gehandhaafd? De meningen aan tafel zijn verdeeld: in hoeverre moet de school hierop beleid hebben, is dit niet vooral aan de ouders?
 
Annemarie stelt voor dat de ouders in de MR rondvragen in de klassen: in hoeverre is er behoefte aan een streng(er) beleid vanuit de school mbt voedsel?
 
Bas geeft aan dat het mogelijk is om als school een tijdlang een “fruitabbonnement” te nemen, waarbij dagelijks gratis fruit op school wordt afgeleverd. 
 
Bas zoekt uit wat hierbij precies de mogelijkheden / voorwaarden zijn. 
 
Manon vraagt wat dit jaar het beleid is rondom Sint en de pieten? Annemarie geeft aan vorig jaar geen klachten gehad te hebben en het Sinterklaasfeest net zoals vorig jaar te willen laten organiseren.
 
De volgende data worden vastgesteld voor de volgende vergaderingen van de MR:
 
Vergadering 2 do 29 nov
Vergadering 3 ma 04 feb
Vergadering 4 do 16 mei
Vergadering 5t do 13 juni
 
Karin geeft deze data aan Ynke door voor in de jaarplanning.
 
Einde vergadering.