Jaarverslag MR 2017-2018
Het jaarverslag bestaat uit de samenvatting van de belangrijkste besproken zaken van de 5 vergaderingen. Dat geeft een representatief beeld van waar de MR mee bezig is geweest het afgelopen schooljaar.  Voor meer gedetailleerde informatie zijn de notulen op de site te openen of kunt u contact opnemen met MR middels mr@abbshetpodium.nl.
Vergadering 1
In de eerste vergadering van schooljaar 17/18 is gesproken over de klachtenprocedure. Gelukkig komen er weinig officiële klachten binnen. Er is afgesproken dat de MR op de hoogte wordt gesteld. De directeur zal beter kenbaar maken wie de vertrouwenspersoon van de school zijn. 
Tevens is er gesproken over ziekteverzuim. Vanuit de ABSA is er overkoepelend beleid. De directeur doet haar best om iedereen te vervangen en te laten re-integreren.
Begin schooljaar 2017-2018 zijn er door ouders vragen gesteld over genderneutraliteit. Er is geen noodzaak om nu hierop te handelen, maar wel belangrijk om signalen serieus te nemen.
Het schoolondersteuningsplan is herschreven. Net als andere scholen op IJburg verwijst. Het Podium ook minder leerlingen naar het speciaal onderwijs.
De directie informeert de MR-leden over de op handen zijnde staking. De oudergeleding ondersteunt de stakingsgedachte. 
De leden van de MR vragen aandacht voor de PR van de school. Zeker bij een teruglopend aantal nieuwe leerlingen is dat van groot belang. 
Voor de vergadering in december staat de begroting op de agenda. De Aob wordt gevraagd om de MR te scholen in het lezen van de schoolbegroting.
 
Vergadering 2
Bij deze vergadering schuift Geert-Jan (Bovenschools directeur) ook aan. Hij wil zich voorstellen en horen wat er leeft op Het Podium 
Sterke en zwakke punten van de school; de zwakke punten die genoemd worden komen dit jaar ook nog aan bod bij de MR-vergaderingen
Conceptbegroting;
begroting kon nog niet aangeleverd worden door directie, maar we hebben wel vast enkele vragen gesteld hierover, zodat we de volgende keer sneller erdoor heen kunnen. De MR wil graag weten welke bedragen vastliggen en waar nog invloed op uit te oefenen is. Beleid en begroting waar is dat te zien. Inkomen en uitgaven van de ouderbijdrage hoe is dat terug te zien. Geert-Jan gaat inventariseren of bij andere scholen bovenstaande zaken ook toelichting vragen. 
Risicoanalyse t.a.v. krimp leerlingenaantal; dit is summier gedaan en directie geeft aan dat zij ook wel behoefte heeft aan een uitgebreide analyse. Verder geen afspraken over gemaakt.
Overblijf; er is een nieuwe coördinator, administratie betaling is verbeterd, info website wordt aangepast, medewerkers hebben BHV-cursus en Kanjertraining gedaan. Ouders komen met minder klachten. 
 
Vergadering 3 
Er wordt gesproken over de begroting. Die ziet er gezond uit. De omvang van de formatie in vergelijking met het leerlingenaantal is goed. En de inzet van RT en IB is in verhouding tot het aantal leerlingen. Op verzoek van de MR heeft de controller van ABSA een A4tje opgesteld waarin je duidelijk kunt zien waar de wijzigingen ten opzichte van voorgaand jaar liggen. De MR wil in samenwerking met Annemarie/ ABSA toewerken naar een vast format qua hoe de cijfers en toelichting aangeleverd worden (ook wel genoemd: “het A4tje”). Daaruit blijkt welke bedragen vastliggen en op welke bedragen de directie/Het Podium invloed heeft. 
Uit de begroting blijkt dat de formatie aankomend jaar gelijk blijft ondanks krimp. De school wil ruimte houden voor toekomstige groei IJburg op het centrumeiland en heeft toestemming van bestuur om de formatie komend jaar gelijk te houden ondanks krimp. PR is daarbij wel heel belangrijk zodat krimp niet groter uitvalt dan wenselijk (wat past binnen 1 gebouw). 
Er komt extra geld uit Den Haag. De personeelsgeleding van de MR heeft instemmingsrecht voor de besteding daarvan. Huiskosten zullen dalen door 2 lokalen minder op de dependance.
De vergadering bespreekt de situatie rondom groep 1 en 2 A. Deze is eind december opgeheven wegens langdurige uitval van beide leerkrachten. Dit zorgde voor de eerste maandag na de vakantie voor consternatie. Er is vervolgens veel contact geweest met alle betrokken ouders. De andere groepen 1 hadden achteraf bezien ook eerder geïnformeerd moeten worden, zodat ze wisten dat er kinderen bij zouden komen. Insteek is dat -mochten zich in de toekomst soortgelijke gevallen voordoen- er eerder en duidelijker zal worden gecommuniceerd naar alle betrokkenen. 
De rapportages ten aanzien van het verzuim worden door Annemarie toegelicht. Het verzuimpercentage over het laatste kwartaal van 2017 ligt met 9,61 fors boven dat van de eerste drie kwartalen van 2017 (gemiddeld 4,87). De verwachting is dat enkele langdurig zieken in de loop van 2018 weer zullen terugkeren.  
De vorige vergadering is aangestipt dat de PR van Het Podium verbeterd kan worden: activiteiten zoals Serious Request, podiumoptredens en museumbezoeken zijn weinig zichtbaar naar buiten toe (bv. op de website) en de school kan meer doen aan haar profilering. 
Er zijn stukken binnengekomen omtrent sponsoring en er is een memo geschreven waarin de concrete stappen voor het oprichten van een ANBI worden beschreven. Het memo over de ANBI-status wordt kort mondeling toegelicht. De vergadering is hier positief over, al wordt aangegeven dat er kosten mee gemoeid zijn (bv voor het oprichten van een stichting). Daarom wordt aangegeven dat het zinvol is om eerst te starten met andere initiatieven op het vlak van sponsoring. 
 
Vergadering 4:
De samenstelling en taakverdeling in de MR wijzigt iets door komst 2 nieuwe ouderleden.
Het formatieplan (met aantallen fte’s) wordt ingebracht met een toelichting van het MT. Het aantal fte’s is veranderd in overleg met Gert Jan, er komen 4 kleutergroepen in plaats van 5. Dit heeft te maken met het beschikbare personeel. Evt. komt er vanaf januari 2019 een extra groep bij vanwege de grote toeloop van kleuters. 
Het vakantierooster wordt besproken. De roostervrije week in juni vervalt in het schooljaar 2018-2019 omdat de zomervakantie dan eerder begint. De ouders geven aan de evenementen zoals het schoolreisje, opening van een thema, de koningsspelen (sportdag), juffendag volgend jaar graag meer gespreid te willen zien. Het rooster wordt opnieuw ter controle ingebracht door Annemarie. 
Op de concept schoolgids worden door de aanwezigen een aantal opmerkingen gemaakt. Annemarie past de schoolgids aan en deelt deze opnieuw in concept met Manon.
Het SOP zou met het MT-bladzij voor bladzij ge-updatet moeten worden. Het komt uiteindelijk op de website voor ouders. Maaike en Annemarie zullen de SOP een update geven.
Het school meerjarenplan wordt op onderdelen doorgenomen. Met ICT gaat het heel goed sinds er nieuwe chromebooks zijn in de klassen. Voor kunst en cultuur wordt er aan een programma gewerkt met Mocca. Het HGOV gaat goed in vergelijking tot andere scholen ABSA. HGOV is werkdruk verlagend. Het verrijkingsonderwijs loopt goed en gaat nu over evalueren en borgen. Voor taal en lezen is de methode STAAL geïmplementeerd, het afgelopen jaar. 
De grote rekendag viel dit jaar samen met het lente ontbijt en is daarom vervallen. Volgend jaar weer. Op deze dag staan 21st century skills centraal, zoals programmeren en werken met robots.
Basisschool in beeld maakt een promotiefilm. De film komt op de website en wellicht op IJburg TV. 
 
Vergadering 5
Bas vraagt hoe het zit met de extra gelden. Annemarie geeft aan dat 72.000 EUR te besteden is en dat er o.a. digitale toetsen rekenen en muizen voor bij de chromebooks zijn besteld. 
Ons advies is dat Annemarie op een A4 een voorstel doet van de kosten die zij wil gaan maken vanuit deze extra gelden en deze voorlegt in vergadering van personeel en in MR.
Manon en David geven aan dat sponsoring past wanneer er een duidelijk doel/ behoefte is vanuit personeel voor de aanschaf van iets (dat kan iets met techniek zijn of materiaal of spullen of inzet mensen) wat past binnen visie of een thema. Nu moest er echt gezocht worden en kwam er niet veel voor eindfeest dus dan is dat ook niet passend.
N.a.v. enkele kritische reacties van ouders op het Thema 1001 nacht bespreken we dit. Er zijn weinig reacties direct bij de leerkrachten terecht gekomen, en wat er kwam was positief. De negatieve geluiden bleven bij de ouders of kwamen bij Annemarie. De uitnodiging is dat ouders hier ook direct over in gesprek gaan met de leerkracht. En het is van belang dat de leerkracht dit niet persoonlijk opvat, maar de zorg achter de kritiek probeert te begrijpen. De communicatie over waarom er gekozen is voor een bepaald uitje (moskee) en activiteit (Suikerfeest) had wellicht nog wat beter gekund. Communiceren over visie Podium t.a.v. religie (openstaan, alle mensen zijn gelijk, respect voor elkaars overtuigingen).