Notulen MR-vergadering 5 dinsdag 19 juni 2018

Aanwezig: Karin vd Sloot, Bas Alderlieste, Annemarie Velthuis, Manon vd Garde, David Baum, en Wendy van de Kragt

Afwezig: Maaike Yeh en Tom Bergevoet

 
19.30 -20.00 uur Vooroverleg
 
Agenda doornemen
Het jaarverslag van het Podium is nog niet af. Dit agendapunt wordt verschoven naar de eerste MR-vergadering in oktober. Annemarie geeft aan het verslag al eerder aan ouders te willen doorsturen dus dan zal ze het eerst nog even mailen naar de MR leden voor een check.
Het jaarplan 2018-2019 is reeds vastgesteld tijdens MR-vergadering 4 dus dit punt wordt geschrapt.
Het doel van bespreken reactie ouders Thema 1001 nacht is wat MR betreft of hier qua communicatie lering uitgetrokken kan worden.
Bas geeft aan de besteding van de extra gelden op de agenda te willen met als doel helderheid over hoeveel er waaraan besteed gaat worden en hoe dat beslist wordt (personeel heeft daar beslisbevoegdheid in). Zodat dit later goed verantwoord kan worden naar ministerie.
 
In en uitstroom MR
Manon heeft een aantal ouders direct benaderd. Het is nog niet duidelijk of daar wat uitkomt. David geeft aan dat het kan werken om een app te sturen met een dringende oproep op de klassenapp.
Zo is hij ook lid geworden van de MR.
Bas heeft collega gepolst, nog niet helder wat daaruit komt.
Acties:
⦁ MR leden ouders benaderen ouders direct en/ of via oproep klassenapp, liefst van groep 5 of 6.
⦁ MR leden Personeel polsen collega’s, als het even kan van de groepen 3,4 of 5 omdat er al iemand zit van groep 1/ 2 en iemand van bovenbouw.
⦁ Wendy logt in op nieuwe mailomgeving in google zodat recente mails MR gelezen kunnen worden
 
Start schooljaar ouderavonden: aanwezigheid MR?
Het verspreiden van flyers in de klassen is het meest praktisch en haalbaar. De docent geeft een toelichting en in de klassen waar iemand van de MR zit geeft deze persoon een toelichting over wat de MR doet en dat er dringend nieuwe leden nodig zijn.
 
Concept jaarverslag en -plan MR
Acties:
⦁ Wendy verstuurt nogmaals mail verdeling maken jaarverslag door
⦁ Manon, David, Bas en Karin mailen Wendy voor 29 juni input
⦁ Wendy zet vaststellen jaarverslag MR op agenda van de volgende MR-vergadering
 
Mail ouders (mail verkeersdrukte vervolg)
Ter aanvulling op de vorige keer, is het goed om eens te gaan peilen bij de ouders van het Podium of zij willen dat er andere starttijden komen in de toekomst om te voorkomen dat je als ouder in de file staat om van het eiland af te komen. Nu is het al druk en als alle huidige bouwprojecten zijn afgerond over 2-3 jaar zal de drukte alleen maar zijn toegenomen.
Acties:
⦁ Wendy check met Ynke of dit punt ook op agenda staat bij verkeersveiligheid
⦁ Wendy zet dit onderwerp op planning volgend jaar als een van de te bespreken punt in de communicatie met de ouders.
 
20.00– 21.15 uur in aanwezigheid van directie   
 
⦁ Acties notulen
Bas vraagt hoe het zit met de extra gelden. Annemarie geeft aan dat 72.000 te besteden is en dat er o.a. digitale toetsen rekenen en muizen voor bij de skoolmates zijn besteld. 
Ons advies is dat Annemarie op een A4 een voorstel doet van de kosten die zij wil gaan maken vanuit deze extra gelden en deze voorlegt in vergadering van personeel en in MR (Actie Annemarie).
⦁ Jaarverslag Podium 2017-2018; evaluatie 
Volgt in september
Wendy zet dit als actie op agenda vergadering 1 2018-2019
⦁ Jaarplan 2018-2019
Is reeds goedgekeurd
⦁ Jaarrooster (definitieve versie)
Goedgekeurd
⦁ Veiligheidsplan (ter info; beeld krijgen wat er nu is)
Er is een ABSA breed veiligheidsplan en daar voegt het Podium een aantal maatwerkonderdelen in zoals ontruimingsplan, incidenten en stroomdiagram. Plan is dat dit eind 2018 klaar is.
Actie Wendy: veiligheidsplan op 3e agenda MR 2018-2019 zetten
⦁ Sponsoring eindfeest (eenmalig) Manon & David
Manon en David geven aan dat sponsoring past wanneer er een duidelijk doel/ behoefte is vanuit personeel voor de aanschaf van iets (dat kan iets met techniek zijn of materiaal of spullen of inzet mensen) wat past binnen visie of een thema. Nu moest er echt gezocht worden en kwam er niet veel voor eindfeest dus dan is dat ook niet passend.
⦁ N.a.v. reactie ouders Thema 1001 nacht bespreken 
Er zijn weinig reacties direct bij de leerkrachten terecht gekomen, en wat er kwam was positief. De negatieve geluiden bleven bij de ouders of kwamen bij Annemarie. De uitnodiging is dat ouders hier ook direct over in gesprek gaan met de leerkracht. En het is van belang dat de leerkracht dit niet persoonlijk op vast maar de zorg achter de kritiek probeert te begrijpen.
Nu lijkt het er vooral op dat gebrek aan communicatie over waarom er gekozen is voor een bepaald uitje (moskee) en activiteit (Suikerfeest) niet goed valt. Dit geldt ook voor een foto van kinderen die bidden die zonder toelichting door ouder in klasse app geplaatst werd (1 kind deed dat spontaan voor, de anderen deden dat na en dat was de foto).
Communiceren over visie Podium t.a.v. religie (openstaan, alle mensen zijn gelijk, respect voor elkaars overtuigingen) kan hier ook bij helpen. Religie ligt nu eenmaal gevoelig dus dat vraagt soms iets meer doordenken/ zorgvuldige communicatie.
⦁ Overige punten afkomstig van Directie/bestuur
⦁ Concept planning MR 2019-2020 doornemen
⦁ Evaluatie /terugblik MR dit jaar (samenwerking)
 
⦁ uur afsluiten