Notulen MR-vergadering 4 schooljaar 17/18 op 17 mei jl

Aanwezig: Annemarie, Karin, Maaike, Bas, Manon, Wendy, Tom en David

 
Vooroverleg MR
De agenda wordt vooraf doorgenomen. 
Afgesproken wordt om het jaarplan stap voor stap door te nemen. Het jaarplan ontvangen de leden nu in concept en kan de volgende keer op basis van input van de leden worden vastgesteld De schoolgids is vooraf bekeken: de indruk is dat deze wervender kan. Geconstateerd wordt dat het jaarverslag van de ABSA vooralsnog ontbreekt. 
Er zou gesproken moeten worden over de bestemming van het ontvangen extra geld van de regering voor werkdrukverlichting. Voor wat betreft de mail over het tegengaan van verkeersdrukte op IJburg wil Karin wel contactpersoon worden. Er dient en oproepje te komen voor 2 nieuwe ouderleden en een leerkracht: de termijnen van Manon, Maaike en Wendy lopen binnenkort af. Voorts wordt afgesproken dat Tom de functie van Notulist overneemt van Wendy.
 
Acties:
- Tom maakt notulen en neemt volgend schooljaar rol secretaris over van Wendy
- Manon maakt oproepje voor nieuwe MR leden 2 ouders voor in nieuwsbrief
- Maaike en Karin polsen collega’s voor 2 nieuwe MR leden personeel volgens schooljaar (Maaike gaat dan in GMR)
- Karin wordt contactpersoon voor verkeersoverleg IJburg vanuit school en Manon haakt aan waar nodig vanuit de ouders.
Acties genoteerd in notulen vorig overleg (13-02-2018)
Maaike zou nagaan hoe het zit met de vrije bestedingsruimte van de school bij de beschikbare budgetten. Een aantal zaken blijken vast te liggen, maar de school heeft vrijheid bij het inkopen van leer- en hulpmiddelen. Voor PR heeft de school dit jaar zelf een bedrag opgenomen. Ook voor ICT is er bestedingsvrijheid: hier is in 1 jaar tijd voor 4 jaar budget uitgegeven (geïnvesteerd). Subsidies zijn altijd gelabeld, wel is de school vrij om deze zelf aan te vragen. Ook de FLOA is zelf aan te vragen, hier gaat t bestuur niet over. ABSA legt dus niet alles op daar zit vrijheid.
Voor wat betreft het leegstaande lokaal (Partou is weg) is er geen nieuws. Op dit moment maakt de school gebruik van het lokaal omdat het formeel nog is gehuurd door Partou. Naar verwachting volgt er binnenkort duidelijkheid over een nieuwe invulling voor de school van dit lokaal. 
Met de Kinderraad volgt voor de zomer de eerste afspraak
De stand van zaken mbt veiligheid gaat naar een volgend overleg
Het sponsorplan voor het zomerfeest staat nog steeds op stapel
Bas zou de oude foto’s op de website vervangen van de leden
Actie Tom / Wendy: Veiligheid stavaza naar volgend overleg
Actie Manon en David: Zomerfeest sponsoring: gaat nog steeds gebeuren
Actie Bas: Bas website opfrisbeurt: niet gebeurd: oude foto’s vervangen
Formatieplan vaststellen  
Het formatieplan (met aantallen fte’s) wordt ingebracht met een toelichting van het MT. Het aantal fte’s is veranderd in overleg met ABBS, er komen 4 kleutergroepen in plaats van 5. Dit heeft te maken met het beschikbare personeel. Evt. komt er vanaf januari 2019 een extra groep bij vanwege de grote toeloop van kleuters. Tot die tijd wordt het extra lokaal gebruikt door de andere kleutergroepen.
Vakantierooster
Het vakantierooster wordt besproken. De roostervrije week in juni vervalt in het schooljaar 2018-2019 omdat de zomervakantie dan eerder begint. Dat wordt nu een dag, de school kan nog kiezen deze dag in te zetten vlak voor de kerstvakantie of in juni. De MR heeft niet echt een voorkeur. De ouders geven aan de evenementen zoals het schoolreisje, opening van een thema, de koningsspelen (sportdag), juffendag volgend jaar graag meer gespreid te willen zien. Ook viel het schoolreisje dit jaar erg vroeg, waardoor het eigenlijk nog te koud was buiten (bijvoorbeeld op het strand, groep 4). Het rooster komt opnieuw voor instemming.
Actie Annemarie: vakantierooster aanpassen en opnieuw sturen voor de volgende vergadering
Concept schoolgids 2018-2019
Op de concept schoolgids worden door de aanwezigen een aantal opmerkingen gemaakt: 
Taalkundig nog niet helemaal ok
Foto’s nieuw
Katie van het MT is aan het schrijven
De gids moet wervender!
SEN is nieuw, moet dat er wel in?
ICT moet aanweziger zijn, Bas zal hiervoor tekst naar Katie sturen
Activerende instructiemodel ADI
Methode rekentijger klopt niet meer…
Praktijkexamen verkeer doen we niet meer
Engels update
Manon biedt aan om de update mee te lezen
Foto’s van kinderen zitten op school 
Actie Annemarie: aanpassen schoolgids en opnieuw in concept delen met Manon
Schoolondersteuningsprofiel SOP
Maaike geeft aan dat het onderzoeken van dyscalculie erg duur is, en onduidelijk is of dit resultaat oplevert. Hierover zoekt de school naar een standpunt. De school kan zelf ook wel inschatten of n leerling dyscalculie heeft. 
De extra zorg voor Remedial Teaching moet nog worden ingevoegd
Het SOP zou met het MT-bladzij voor bladzij ge-updatet moeten worden. Het komt uiteindelijk op de website voor ouders.
Acties: Maaik / Annemarie: update SOP
Concept jaarplan 2018-2019
Het concept jaarplan wordt op onderdelen doorgenomen:
Kanjertraining
Hier is niet veel nieuws over te melden
MT
Hiervoor is niet echt tijd geweest gezien de vele zieken. Het MT heeft ad hoc taken overgenomen van leerkrachten.
ICT 
Gaat heel goed sinds er nieuwe chromebooks zijn in de klassen.
Kunst en cultuur
Hiervoor wordt aan een programma gewerkt met Mocca. 
HGOV 
Dit wordt momenteel afgerond, het gaat goed in vergelijking tot andere scholen ABSA. HGOV is werkdruk verlagend.
Verrijkingsonderwijs
Loopt goed, gaat nu over evalueren en borgen.
Taal en lezen
Methode is geïmplementeerd, het afgelopen jaar. Staal vraagt veel van leerkrachten en leerlingen
Rekenen
De grote rekendag viel dit jaar samen met het lente ontbijt en is daarom vervallen. Volgend jaar wel. Op deze dag staan 21st century skills centraal, zoals programmeren en werken met robots
Jaarverslag van het schoolbestuur; ter informatie
Dit is er niet en volgt zodra Annemarie dit heeft ontvangen.
Actie Annemarie: delen jaarverslag
Overige punten afkomstig van directie/bestuur
Dinsdag as. komen 2 mensen van het bestuur op bezoek op het Podium, hierbij zijn ook leerlingen van de kinderraad. 
Basisschool in beeld maakt een promotiefilm. Er komt een script met storyboard. In de film komen onder anderen het kunst en cultuuronderwijs en de chromebooks in beeld. De film komt op de website en wellicht op IJburg TV. De wet op de privacy zegt dat alle ouders van kinderen in de film toestemming moeten geven. 
Annemarie is op de scholenmarkt bij Partou geweest. Er waren slechts 3 ouders. 
Het bestuur gaat in zee met natuurlijk IJburg en met zuiderlicht om zonnepanelen op dak van de school te plaatsen met rendement voor de buurt. Hier worden ook kinderen bij betrokken.
Rondvraag
Waar wordt geld van de regering ingezet voor werkdrukverlichting? Annemarie geeft aan dat het idee is dit in te zetten voor een extra vakleerkracht, maar dit is nog niet besloten. Er hoeft niet over te worden besloten in de MR, maar wel door de personeelsgeleding. Er komt een personeelswerkgroep. Bas geeft aan dat de uitgave van dit geld wel verantwoord moet worden, om een volgende subsidie niet in gevaar te laten komen. 
David geeft een wens door voor een thema: gezonde voeding. Bas geeft aan dat dit in groep 6 al een thema is, maar nog niet schoolbreed.
David geeft aan dat het fijn zou zijn wanneer er na inschrijving bij het Podium door ouders een persoonlijk mailtje van de school zou komen: nu is alleen een algemene bevestiging door de scholenring/ gemeente. Annemarie geeft aan dat je een bericht krijgt wanneer je bent ingeloot. Annemarie gaat even na wat ze hieraan kan doen. 
Actie Annemarie: nagaan of aanmoedigingsmailtje mogelijk is voor ouders die zich bij het Podium hebben ingeschreven.
Manon vraagt hoe t met de zieken gaat? Annemarie geeft aan dat sommigen re-integreren, anderen nog niet. Nog eigenlijk niet veel beter dan eerder. Daarom is de formatie lastig. 
Actie Wendy: mail met verdeling jaarverslag MR maken op basis van notulen voor de laatste vergadering.
 
niet over te worden besloten in de MR, maar wel door de personeelsgeleding. Er komt een personeelswerkgroep. Bas geeft aan dat de uitgave van dit geld wel verantwoord moet worden, om een volgende subsidie niet in gevaar te laten komen. 
David geeft een wens door voor een thema: gezonde voeding. Bas geeft aan dat dit in groep 6 al een thema is, maar nog niet schoolbreed.
David geeft aan dat het fijn zou zijn wanneer er na inschrijving bij het Podium door ouders een persoonlijk mailtje van de school zou komen: nu is alleen een algemene bevestiging door de scholenring/ gemeente. Annemarie geeft aan dat je een bericht krijgt wanneer je bent ingeloot. Annemarie gaat even na wat ze hieraan kan doen. 
Actie Annemarie: nagaan of aanmoedigingsmailtje mogelijk is voor ouders die zich bij het Podium hebben ingeschreven.
Manon vraagt hoe t met de zieken gaat? Annemarie geeft aan dat sommigen re-integreren, anderen nog niet. Nog eigenlijk niet veel beter dan eerder. Daarom is de formatie lastig. 
Actie Wendy: mail met verdeling jaarverslag MR maken op basis van notulen voor de laatste vergadering.