Vooroverleg MR
 
In het vooroverleg worden de vragen over de toelichting begroting voorbesproken. De MR is blij dat er een toelichting ligt, die kan nog iets verder worden aangescherpt qua format (zodat iets duidelijker wordt wat de verschillen tussen het begrote jaar en voorafgaande jaar zijn, m.a.w. welke grote posten stijgen/dalen). Manon heeft contact gehad met financiële man van een ander bestuur in Amsterdam. Deze geeft aan dat de begroting van het Podium er gezond uitziet, dat de omvang van de formatie in vergelijking met het leerlingaantal goed is en dat de inzet van RT en IB in verhouding tot het aantal leerlingen klopt. 
 
Scholing van MR-leden wordt in het nieuwe schooljaar weer een agendapunt, dan zijn er waarschijnlijk nog een aantal nieuwe leden ingestroomd omdat de termijnen van Maaike, Mieneke, Manon en Wendy erop zitten.
Actie: Manon vraagt iedereen een foto op te sturen, zodat er recente informatie over de leden van de MR op de website kan komen.
 
 
 
Notulen    
 
De gemaakt afspraken zijn nagekomen.
 
Actie: Annemarie houdt de MR in de periode tot aan de volgende vergadering (einde schooljaar) op de hoogte van de ontwikkelingen rondom het lege lokaal waar eerst Partou zat. Dat heeft een onderwijsbestemming. Olaf de Haas (bestuurder ABSA) heeft contact met gemeente met als doel het kopen of betaalbaar huren van het lokaal. Eind april is er weer een afspraak.
 
 
 
Begroting      
 
De vragen uit de vorige vergadering (zie hieronder) zijn grotendeels beantwoord.
 
Annemarie geeft aan dat ook andere MR-en van scholen onder de ABSA-vlag geïnteresseerd bleken in een dergelijk A-4tje. De controller van ABSA heeft deze gemaakt.
 
MR wil in samenwerking met Annemarie/ ABSA toewerken naar een vast format qua hoe de cijfers en toelichting aangeleverd worden (ook wel genoemd: “het A4tje”).
 
Welke bedragen liggen vast en op welke bedragen heeft de directie/ het Podium invloed qua invulling van de besteding?
 
Hoe komt beleid tot uiting in de begroting (koppeling aan de meerjarenplannen), waar komt nieuw beleid tot uiting?
 
Alleen de middelste vraag is nog niet beantwoord. Annemarie geeft aan best wat vrije ruimte te hebben en vraagt zich af hoe dat weer te geven.
 
Actie: Maaike gaat contact opnemen met docent van AOB-scholing om tips te krijgen.
 
 
 
Verdere vragen en antwoorden rondom de begroting waren:
 
Hoe is het getal voor de toekomstige krimp berekend? Is nog niet helemaal duidelijk. Verwachtte krimp heeft te maken met de wens om in 1 gebouw te passen en ook de algehele krimp die de basisscholen op IJburg nu meemaken doordat aantal nieuwe kinderen (nieuwgebouwde huizen) niet meer zo hard groeit. En de verwachting dat die groei door oplevering centrumeiland weer toeneemt.
 
Uit de begroting blijkt dat de formatie aankomend jaar gelijk blijft ondanks krimp. De school wil ruimte houden voor toekomstige groei IJburg op het centrumeiland en heeft toestemming van bestuur om de formatie komend jaar gelijk te houden ondanks krimp. PR is daarbij wel heel belangrijk zodat krimp niet groter uitvalt dan wenselijk (wat past binnen 1 gebouw).
 
Er komt extra geld uit Den Haag. De personeelsgeleding van de MR heeft instemmingsrecht voor de besteding daarvan. We houden in de gaten hoe dat loopt. Misschien gaat het per bestuur, dan zal de GMR ernaar kijken. 
 
Huiskosten zullen dalen door 2 lokalen minder op de dependance.
 
Minder leerlingen dus minder hulpposten.
 
Onderhoud: er wordt gespaard, er is een meerjarenonderhoudsplan maar dat is nog vaag. Actie: Vraag voor het bestuur, wil Annemarie deze oppakken?
 
 
 
Begroting OR
 
Actie Tom: Tom legt de volgende vragen vanuit de MR over de begroting voor aan de OR:
 
Waarom 250 EUR voor kerst overig?
 
Waarom 2 cadeaus voor Sint, beter 1 cadeau voor meer geld? 
 
De bedragen tussen 1617 en 1718 verschillen niet erg, terwijl er wel minder leerlingen zijn.
 
Is het de bedoeling om geld over te houden (5681,00 EUR nettoresultaat)? En wat gebeurd daarmee?
 
Communicatie
 
Vanwege een volle agenda bespreken we bij dit punt alleen de situatie rondom groep 1 en 2 A. Deze is eind december opgeheven wegens langdurige uitval van beide leerkrachten. Annemarie en Maaike leggen uit dat het al een hele tijd rommelde in die groep doordat 1 leerkracht was uitgevallen. De kinderen werden al regelmatig verdeeld. Toen de andere juf ook uitviel, is er voor de kerst spoedberaad geweest met de leerkrachten van groep 1, Annemarie en Maaike. De beste optie was om de groep op te heffen en de kinderen te herverdelen. Dit om weer rust te krijgen. Wat misging, is dat dit via Digiduif naar de betrokken ouders gecommuniceerd is en dat een aantal ouders dit bericht niet gekregen hebben simpelweg omdat zij niet in deze groep zaten. Maaike geeft aan dat ze dat natuurlijk beter hadden moeten checken.  Dit zorgde voor de eerste maandag na de vakantie voor consternatie. Er is vervolgens veel contact geweest met alle betrokken ouders de hele week ook over vragen/ opmerkingen over de keuze van de nieuwe klas. Hierin is ook nog wat geschoven.
 
De andere groepen 1 hadden ook eerder geïnformeerd moeten worden, zodat ze wisten dat er kinderen bij zouden komen. Dat is lering achteraf. De rust is nu i.i.g. weer teruggekeerd. Insteek is dat -mochten zich in de toekomst soortgelijke gevallen voordoen- er eerder en duidelijker zal worden gecommuniceerd naar alle betrokkenen.
 
 
 
Concept formatie
 
Annemarie geeft aan de formatie (2018-2019) op hetzelfde niveau te willen houden als de formatie 2017-2018: een totaal aantal FTE’s van 30. Door de verwachte krimp (3 groepen 8 verlaten de school, 2 kleutergroepen komen er aan de onderkant bij: per saldo een krimp van 1 groep), betekent dit dat we iets ruimer qua personeel komen te zitten en derhalve beter bestand zijn tegen de werkdruk (en uitval iets beter kunnen opvangen). 
 
 
 
Veiligheid stavaza
 
Actie: wendy zet dit op de volgende agenda, vervalt deze keer wegens te volle agenda
 
 
 
Inventarisatie Arbo – en ziekteverzuimbeleid 
 
De rapportages ten aanzien van het verzuim worden door Annemarie toegelicht. Het verzuimpercentage over het laatste kwartaal van 2017 ligt met 9,61 fors boven dat van de eerste drie kwartalen van 2017 (gemiddeld 4,87). De oorzaak hiervan ligt blijkens de toelichting die Annemarie geeft eerder op incidenteel/persoonlijk vlak (m.a.w. ‘pech’) en lijkt niet structureel. Hoewel de werkdruk hoog is, is deze recentelijk niet substantieel toegenomen.
 
De verwachting is dat enkele langdurig zieken in de loop van 2018 weer zullen terugkeren.  
 
 
 
PR en fondsenwerving/ sponsoring
 
De vorige vergadering is reeds aangestipt dat de PR van Het Podium verbeterd kan worden: activiteiten zoals Serious Request, podiumoptredens en museumbezoeken zijn weinig zichtbaar naar buiten toe (bv. op de website) en de school kan meer doen aan haar profilering. 
 
In de vergadering wordt het recente initiatief van de flyers besproken: er is sinds vorige vergadering snel geschakeld, de flyers liggen inmiddels bij de omringende crèches op IJburg. 
 
Ook wordt besproken dat de website een opfrisbeurt nodig heeft. Bas zal dit bespreken met degene die de website beheert/onderhoudt. In de begroting 2018 is t.b.v. PR een post opgenomen die een eventuele bijdrage hieraan mogelijk maakt. Actie: Bas neemt die op met de ouder die de website bijhoudt en verzoekt om de aanpassingen/opfrisbeurt
 
Er zijn stukken binnengekomen omtrent sponsoring en er is een memo geschreven waarin de concrete stappen voor het oprichten van een ANBI worden beschreven
 
Het memo over de ANBI-status wordt kort mondeling toegelicht. De vergadering is hier positief over, al wordt aangegeven dat er kosten mee gemoeid zijn (bv voor het oprichten van een stichting). Daarom wordt aangegeven dat het zinvol is om eerst te starten met andere initiatieven, die op het vlak van sponsoring. De ANBI-initiatieven zijn evt. voor een later stadium. Als blijkt dat er gul gegeven wordt en behoefte is aan een ANBI/stichting (met belastingvoordelen), wordt deze t.z.t. opgestart. 
 
Tevens komt aan de orde voor welk doel er bij ouders ingezameld zou kunnen worden: de vergadering is van mening dat de behoefte groot is (er wordt immers zelfs gestaakt) en dat eventuele giften het beste besteed kunnen worden aan projecten die kunst- en cultuur gerelateerd zijn. Dit ondersteunt dan ook de verdere profilering van de school.  
 
Een idee zou zijn om met de OV samen te kijken of er tijdens het eindfeest ingezameld kan worden. Actie: Manon neemt contact op met de OV en David heeft ook interesse om mee te denken.
 
 
 
Overige punten afkomstig van Directie/bestuur
 
Geen 
 
 
 
Rondvraag
 
Er komt nog voor de zomer een eerste bijeenkomst met de leerlingenraad/ kinderraad
 
De inspectie heeft niet inhoudelijk gereageerd op het schoolplan.
 
Annemarie is in gesprek over de uren gym. Het is lastig omdat er geen ruimte is voor extra uren.
 
Op 14 maart volgt een nieuwe staking. Annemarie zal communiceren met de ouders.