Notulen MR-vergadering 2 donderdag 7 december 2017

 

Aanwezig: Karin, Maaike, Bas, Manon, Wendy, Tom, David, Annemarie en Geert-JanVooroverleg MR

 

David Baum en Tom Bergevoet zijn aanwezig als geïnteresseerde nieuwe MR ouderleden. Geert-Jan Nelson, nieuwe directeur- bestuurder van ABSA, is aanwezig om zich voor te stellen en te horen wat er leeft bij het Podium. Annemarie sluit om 20.00 uur aan.

De sterke punten van de school die worden genoemd, zijn: warmte, rust (goed pedagogisch klimaat in school/ klassen), team werkt goed samen/ vangen elkaar op/ zijn flexibel/ hebben plezier met elkaar, contact ouders en leerkrachten en aangeboden activiteiten op cultuurgebied.

De zorgen die genoemd worden, zijn: krimp van de school, onaantrekkelijkheid van beroep leerkracht en daardoor moeilijk aan goed (tijdelijk) personeel komen, bezuinigingen door krimp, mondig wordende kids en ouders (vraagt veel van communicatie skills leerkrachten), communicatie ouders-school, PR school (school heeft geen duidelijk onderscheidend profiel vergeleken met omliggende scholen en wordt door nieuwe ouders daardoor waarschijnlijk slechter gevonden) en het kunnen bijhouden van de ICT ontwikkelingen.

 

Notulen

De gemaakt afspraken zijn nagekomen behalve de gevraagde toelichting financiën zie punt hieronder. Een toelichting zorgt ervoor dat we minder vragen hoeven stellen en de cijfers beter begrijpen.

 

Conceptbegroting

Annemarie geeft aan nog geen begroting te kunnen opleveren en heeft onze vragen niet kunnen beantwoorden in een gevraagde toelichting. Besloten is om onderwerp wel op agenda te laten staan zodat dit i.i.g. besproken wordt.

De vragen zijn:

- MR wil in samenwerking met Annemarie/ ABSA toewerken naar een vast format qua hoe de cijfers en toelichting aangeleverd worden.

- Het is nodig om te weten welke bedragen vastliggen en op welke bedragen Directie/ het Podium invloed heeft qua hoe dat te besteden?

- Hoe komt beleid tot uiting in begroting (koppeling aan de meerjarenplannen), waar komt nieuw beleid tot uiting?

- Wij willen inzicht krijgen in inkomsten en uitgaven van de ouderbijdrage. Officieel moet de oudergeleding daar ook over instemmen.

· Actie Geert-Jan: in volgend directieoverleg ABSA inventariseert Geert-Jan of er onder andere scholen bij via MR ook behoefte is aan een dergelijke toelichting bij de financiën. Er wordt dan (in samenwerking met financiële man ABSA) format gemaakt voor toelichting.

· Actie Annemarie: begroting met een toelichting aanleveren voor agenda MR- overleg 3

· Actie Wendy: begroting incl. begroting oudercommissie op agenda MR-overleg 3 inplannen.

 

Wendy informeert of er een risicoanalyse is gemaakt met verschillende scenario’s ten aanzien van de verder te verwachtte krimp van leerlingenaantal. Zodat helder wordt wat de risico’s zijn bij tegenvallend aantal leerlingen en wat dat betekent voor de begroting en keuzes die nu gemaakt dienen te worden. Annemarie geeft aan dat zo’n analyse heel summier is gedaan en dat zij ook behoefte heeft aan een meer uitgebreide analyse. Hier is geen afspraak over gemaakt.

 

Evaluatie Overblijf

· Mirjam gaat helaas weg als coördinator TSO, Marleen blijft.

· Door de verbeterde administratie en betaling via Digiduif zijn er nog ‘maar’ 12 wanbetalers. Dit is een flinke verbetering t.a.v. voorgaande jaren.

· Info op de website zal worden aangepast, de BSO wordt verwijderd.

· Medewerkers TSO hebben recent BHV-cursus gedaan en vorig jaar kanjertraining.

· Ouders lijken meer tevreden er zijn nauwelijks klachten meer; de investering in kwaliteit van de medewerkers werkt.

 

Communicatie school

Actie Wendy: dit onderdeel is verplaatst naar vergadering 3

 

Overige punten afkomstig van Directie/bestuur

· Er zijn nu 8 langdurig zieken waarvan 2 met lichamelijke klachten en overigen burn-out klachten. 2 medewerkers zijn aan het re-integreren.

· ICT: er is een nieuw netwerk, we werken vanuit Google Cloud nu er zijn dus nieuwe Chromebooks 15 met oplaadpunten. Al met al een hele verbeterslag en de nieuwe methodes kunnen nu veel beter digitaal gebruikt en ondersteund worden.

· Serious Request actie in het Podium met kerst

· Uitje team en dag 1 trainingsdag over effectieve communicatie voor het hele team

 

Rondvraag

Actie Wendy: eten MR en toevoegen Tom en David aan maillijst

 

Agenda en stukken vergadering 3 op 13 feb. as.

Agenda is te vol.

Actie Manon en Wendy: agenda aanpassen