Aanwezig: Annemarie, Karin, Maaike, Bas, Manon en Wendy
Afwezig:Edzarden Mieneke
 
 
Voorbespreking
Door ziekteverlof Mieneke zijn er aantal MR-taken die moeten worden overgenomen:
Acties
Bas zet vanaf nu (i.p.v. Mieneke) notulen MR-vergaderingen (vanaf vergadering 4 vorig schooljaar) op de site.
Maaike vraagt leerkracht Walter (GMR) om input GMR voor de MR-vergaderingen
De GMR-ouder kan waarschijnlijk niet alle vergaderingen dit jaar bijwonen. MR-voorzitter Manon gaat kijken of zij dan haar plek kan overnemen.
 
Omdat voor vergadering 2 de begroting van het Podium op de agenda staat en de MR-leden vinden dat ze hier te weinig in onderlegd zijn, is het besluit genomen om (als hetagenda technischlukt) een korte scholing van paar uur op dat gebied in te kopen bij AOB.
Acties
Wendy prikt datum na de herfstvakantie
Manon informeert bij AOB
Actie: Jaarverslag en plan MR zijn doorgenomen en Wendy vult aan en redigeert. Bas zet dit samen met notulen op de site, wegens schoolkamp na de herfstvakantie.
 
 
Notulen vergadering 5 en extra vergadering juli 17/18
Geen acties die nog opvolging nodig hebben. Op de oproep voor een ouder die zich wil opwerpen als verkeersambassadeur, is geen reactie gekomen. We halen dit nu van de agenda, blijkbaar leeft dit niet bij ouders.
 
Klachtenprocedure
Secretaris MR meldt dat onderwerp klachten ook op de MR-agenda hoort vandaar dat het bij deze is geagendeerd. School/ directeur is verplicht bij een gegrond verklaarde klacht, de MR op de hoogte te stellen van deze klacht en ook wat er aangedaan gaat worden. Annemarie geeft aan dat het nauwelijks voorkomt dat klachten echt bij het gerecht komen, heeft zij 1 x meegemaakt en toen is klacht ongegrond verklaard.
Verder is besproken dat er in de komende nieuwsbrief gecommuniceerd wordt over vertrouwenspersonen. Er zijn 2 vertrouwenscontactpersonen binnen school, dit zijn Merel Koeman en Katie Roosemalen,zij horen een vraag aan en verwijzen door. En er is een externe vertrouwenspersoon waar zowel ouder als leerkracht gebruik van kan maken. Dit is
 
Heleen der Jong: info@heleendejongadvies.nl
Op de site van ABSA staan zowel de klachtenprocedure als ook de functie van vertrouwenspersoon toegelicht: http://www.absascholengroep.nl/images/docs/klachtenregeling.pdf
 
 
Ziekteverzuim
Ook het onderwerp ziekteverzuim hoort op de MR-agenda. De school werkt met het ABSA-verzuimprotocol in samenwerking met interne P&O (Janneke Meester ABSA), en een externe Arbodienst. Dit loopt op zich goed. Belangrijkste is dat er regelmatig en goed contact is tussen school en degene die uitvalt. Annemarie geeft aan dat het soms lastig is om iemand die re-integreert en nog niet voor de klas kan staan, andere passende taken te geven.
Het ziekteverzuim is zo’n 5% waarvan een vrij groot gedeelte langdurige uitval betreft.
Er blijken diverse redenen te zijn voor langdurig uitval en bijnaaltijd is een combinatie van werk en privéfactoren.
ABSA is van plan om in beleid op te nemen dat medewerkers die juist nooit of nauwelijks verzuimen, hiervoor beloond worden met bv een extra vakantiedag.
 
Genderneutraal
Annemarie brengt dit onderwerp in omdat er 3 ouders feedback hadden gegeven aan school dat ze de leerlingen nog erg traditioneel in jongens en meiden aanspreken en dat dit gezien de actualiteit van het genderneutraal zijn, beter kan.
MR leden hebben hier geen geluiden over gehoord. Leerkrachten geven aan dat ze het vooral belangrijk vinden om goed in gesprek te blijven met de ouders dus als er in een klas, kinderen zitten die last ervaren omdat ze als jongen dan wel meisje worden aangesproken of die last hebben van de aparte bakken, zijn ze zeker bereid hier iets aan te doen. Voor nu zien ze niet noodzaak om dat actief anders te gaan doen. MR-ouders geven mee dat het goed is om je als school en leerkracht ook bewust te zijn van dat dit speelt en hoe dit kan spelen, op welke signalen je kan letten. En een tip voor Annemarie om als de geluiden aanblijven, bv een ouder die dit aangeeft eens uit te nodigen bv bij MR om er meer over te vertellen.
 
SOP: schoolondersteuningsplan Maaike graag aanvullen
Het plan is omgezet naar in het ABSA-format in 2017 en is hierdoor beter leesbaar, overzichtelijker en de concrete acties komen er duidelijker in naar voren.
Trend op IJburg is dat de scholen daar relatief meer kinderen ‘binnen houden’ dan de rest van Amsterdam: Zij verwijzen minder kinderen naar speciaal onderwijs. Er is budget aan te vragen voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. De procedure voor het aanvragen van deze zogeheten arrangementen is gewijzigd en zal hopelijk in de toekomst leiden tot makkelijker en sneller aanvragen van de extra ondersteuning.
 
 
Punten bestuur/directie
Nieuwe leerkracht
PO-raad wil opnieuw staking gaan organiseren wsvoor 2 dagen later dit jaar. School gaat nog bespreken wel standpunt ze daarover in willen nemen.
Nog steeds op zoek naar mensen
Nieuw goed doel SeriousRequest
OV op sterkte met veel nieuwe en enthousiaste mensen
Annemarie neemt kanjertaken over Mieneke
BSO in school stop, bestuur probeert lokaal voor school te huren tegen niet commercieel tarief. Blijkt heel lastig en is dus maar vraag of dat lukt.
Rondvraag
Aandacht PR van de school,
Actie Manon: nieuwsbrief na herfstvakantie stukje over MR en agenda volgende vergadering.
Volgende vergadering
Actie: Annemarie heeft op 16 nov gesprek met bestuur over begroting en kan dan uiterlijk 1 dec. Conceptbegroting aanleveren bij de MR.
Evaluatie overblijf staat op de agenda, dat loopt goed. Annemarie zit op de dag van de MR-vergadering met de coördinatoren overblijf en zal de MR informeren.
Een onderwerp is communicatie tussen school en ouders zowel via formele kanalen (nieuwsbrief, digiduif enz.) als informeel. MR leden zullen bij ouders en collega’s informeren wat er speelt op dat gebied en wat school beter zou kunnen doen.
 
Agenda 2e vergadering november/decemberdo 7 dec 2017 19:30
Acties notulen
Scholing MR
Conceptbegroting > opvragen Annemarie (stuk: cijfers Excel en toelichting)
Verbinding GMR > GMR lid uitnodigen
Evaluatie overblijf Annemarie
Functioneren communicatie van de school (Digiduif, website, nieuwsbrief, PR, kinderraad, met ouders)
Overige punten afkomstig van Directie/bestuur of MR
Agenda en stukken volgende vergadering