1 Jaarverslag 2016-2017 en plan 2017-2018 MR ABBS Het Podium MR heeft terugkerende onderwerpen verdeeld als aandachtspunt voor de verschillende MR leden. Per onderdeel staan hieronder de belangrijkste punten.

Taakbeleid

Tijdens een MR training (verzorgd door de AOB) in kalenderjaar 16/17 hebben wij gehoord dat ons taakbeleid niet voldoet aan de wettelijke eisen. Omdat op het Podium taken niet in uren worden toebedeeld maar met een letter (A,B en Ctaken). In 17/18 is dit op de agenda gezet bij een personeelswerkgroep. Deze wekrgroep gaat in kalenderjaar 17/18 de opties bekijken. In MR vergadering 4 staat het onderwerp op de agenda.

Verbinding MR en GMR

De GMR is de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van alle ABSA scholen. Er zitten ouders en leerkrachten in. Doordat zowel ouder als leerkracht die in de GMR zit niet in de MR zit, is de afstemming niet optimaal. Het gaat gewoonweg teveel tijd kosten om beide taken te combineren. Dit werd in schooljaar 16-17 ondervangen doordat de MR- leden regelmatig contact hebben gehad met het lid van de GMR. Dit wordt gecontinueerd in 17/18 en de voorzitter MR zal waarschijnlijk een paar GMR vergadering bijwonen ter vervanging van de GMR ouder.

Veiligheid

In 2016-17 is de kanjertraining geëvalueerd en is er een veiligheidsplan van de ABSA ingevuld met school specifieke punten voor Het Podium. Komt op de agenda van MR vergadering 3. Op de dependance is er in groep 3 en 4 middels een stickeractie van kinderen (ouders die met de fiets kinderen brachten kregen een sticker opgeplakt) aandacht besteed aan verkeersveiligheid om de school. In 17/18 staat deze op de agenda van groep 1 en 2 en ook weer op de dependance groep 3 en 4.

Agendaoverleg

Wat gedaan en bereikt: er is een duidelijke structuur in het jaar en bij 3 van de 5 vergaderingen was de agenda en notulen op tijd. Ook was dit 2 x niet zo en waren de bijgeleverde stukken met regelmaat te laat. Dit maakt dat het soms wat rommelig verliep. Voor het nieuwe jaar 2017-2018 zijn de nieuwe doelen:

• Secretaris stelt conceptagenda 4 weken voor vergadering op legt deze voor aan voorzitter. Voorzitter bespreekt agenda met voorzitter. Agenda en bijbehorende stukken worden 2 weken voor vergadering toegestuurd aan MR leden.

• Aan het eind van elke vergadering wordt doorgenomen wat de agenda is van de volgende keer en welke stukken dan nodig zijn. • Na vergadering gaan de conceptnotulen binnen een week naar MR leden en binnen 2 weken op website.

ICT

Een ICT-plan is er niet gekomen. De MR heeft slechts een opzet tot een plan gezien. Er is een aanbod geweest van ouders om te helpen. Dit is niet van de grond 2 gekomen. In het meerjarenplan 2017-2022 is ICT opgenomen dus er komt geen apart beleidsplan. Op dit moment is hulp van de ouders bij het maken van zo’n plan niet nodig. Wel is er behoefte aan sponsoring voor de bekostiging van nieuwe laptops Er is een verzoek ouders gedaan via nieuwsbrief aan ouders om te helpen bij fondsenwerving. Daar is reactie op gekomen en dit wordt dit jaar opgepakt door MR en schoolhoofd.

Communicatie Achterban

Onderstaande is gebeurd in 16/17 en wordt vervolgd in schooljaar 17/18: Achterban van de personeelsgeleding betrekken en informeren door:

• Regelmatig en tijdig verspreiden van de agenda

• Toelichten van belangrijke agenda punten in de teamvergadering

• Mailen over agenda punten waarvoor input wenselijk is (een oproep) Ouders betrekken en informeren door:

• Bij (eerste) ouderavond informatie MR verstrekken

• Samenwerking OR o 1x afstemming MR ouder en OR ouder/ voorzitter o regelmatig toevoegen nieuwtje nieuwsbrief MR (wist u dat) aan OV berichten o evt. aanschuiven bij OR vergadering(en)

• Ouderparticipatie is zorg: op andere manieren ouderparticipatie stimuleren bv sponsoring. Werven van nieuw MR ouderlid is lastig

• 1 x per jaar gericht uitvragen over relevante thema (bv Communicatie MRvergadering 2)

Scholing MR

Dit jaar was een overgangsjaar qua leden (2 leden namen afscheid) en daardoor is tijdens MR vergadering 1 en 2 gekozen om scholing in te zetten wanneer de nieuwe MR leden er zijn. Nu dit vertraging heeft opgelopen, is de scholing uitgesteld. Aan het inzetten van scholing om de achterban meer te betrekken was geen behoefte, daar zijn voldoende ideeën over. En zowel de MTO en onderzoek OR hebben al interessante info opgeleverd. Anders wordt het ook een overkill voor ouders. Planning is nu dat er begin 2017 een korte scholing ingekocht zal worden op gebied van financiën. Op de 1e vergadering is dit besproken. Inkopen van een basisscholing MR zal wellicht gebeuren einde van dit MR jaar wanneer er weer nieuwe MR leden instromen. En met de volgende toevoeging voor het jaarplan 2017-2018: De volgende onderwerpen worden door MR met extra aandacht gemonitord en zullen aan bod komen in (1 van de) de MR vergaderingen: • Personeel (kwaliteit, kwantiteit) • PR het Podium zowel i.v.m. voldoende personeel als ook nieuwe leerlingen • Differentiatie (niveauverschillen tussen leerlingen) volgen. Hier is al veel aandacht voor op het Podium. 3 • Kanjerregels/ sociale veiligheid in en rondom de school (voor zowel kinderen, ouders en leerkrachten incl social media) • Engels • ICT en fondsenwerving Jaarplanning MR Het Podium 2017-2018 1e vergadering Oktober di 10 okt 2017 19:30 • Acties notulen • Vaststellen jaarplanning en verslag van de MR (ook taakverdeling en begroting) • Communicatie achterban MR en MR vacature • Taakbeleid stavaza • Eventuele klachten • SOP • Overige punten afkomstig van Directie/bestuur of MR • Agenda en stukken volgende vergadering Mogelijke punten die jaarlijks terug komen: * taakverdeling MR * inventarisering scholingsbehoefte * huisvesting * schoolplan elke 5 jaar * bijstellen handboek MR 2e vergadering november/december do 7 dec 2017 19:30 • Acties notulen • Scholing MR • Concept begroting > opvragen Annemarie (stuk: cijfers Excel en toelichting) 16 nov gesprek: 1 week van te voren • Verbinding GMR > GMR lid uitnodigen • Evaluatie overblijf • Functioneren communicatie school (Digiduif, website, nwsbrief, PR, kinderraad) • Overige punten afkomstig van Directie/bestuur of MR • Agenda en stukken volgende vergadering 3e vergadering januari/februari di. 13 februari 2018 19:30 • Acties notulen • Concept formatie • ICT stavaza • Veiligheid stavaza • De verbinding GMR • Inventarisatie Arbo – en ziekteverzuimbeleid • Overige punten afkomstig van Directie/bestuur • Agenda en stukken volgende vergadering 4e vergadering april/mei do 17 mei 2018 19:30 • Acties notulen 4 • Formatieplan (fte’s) met toelichting MT; bespreken/vaststellen • Vakantierooster; bespreken • Concept schoolgids 2018-2019 • Schoolondersteuningsprofiel • Verwachtte in/uit stroom MR leden • Concept schooljaarplan 2018-2019 • Jaarverslag van het schoolbestuur; ter informatie • Overige punten afkomstig van Directie/bestuur • Agenda en stukken volgende vergadering 5e vergadering juni/jul di 19 juni 2018 19:30 • Jaarverslag 2017-2018; evaluatie (niet verplicht) • Jaarplan 2018-2019; vaststellen (2021 schoolplan 5 jaar) • Tussentijds evaluatie schoolplan 2017-2021 • Schoolgids vaststellen • Vakantierooster; vaststellen • Evt. bijstellen formatie • Financieel & sociaal jaarverslag bestuur? • Concept jaarverslag MR • Overige punten afkomstig van Directie/bestuur • Concept planning MR 2019-2020 doornemen