Notulen ingelaste MR 18 juli 2017 Aanwezig: Annemarie, Karin, Maaike, Manon en Wendy Afwezig: Emile, Edzarden Mieneke

Schoolplan

 
Qua proces is onduidelijk voor MR wat maakt dat het schrijven van schoolplan zoveel vertraging heeft opgelopen. Annemarie licht toe dat dit met name komt doordat ze een andere aanpak heeft gekozen namelijk het betrekken van het hele team die gezamenlijk het meerjarenplan hebben gemaakt. Voor volgende keer hebben ze ingepland dat dit hele proces een jaar eerder wordt gestart zodat het er op tijd ligt.
 
Qua inhoud is naast het beschrijvende stuk nu ook steeds opgenomen wat de verbeterpunten per onderdeel zijn en welke prioriteit deze hebben. De concrete uitwerking van het verbeterpunt is dan weer terug te vinden in het meerjarenplan.
 
MR vraagt zich af of het beschrijvende stuk niet korter kan en teveel tijd heeft gekost. Annemarie geeft aan dat zowel leerkrachten en(toekomstige) ouders hier veel informatie uit kunnen halen.
 
 
 
Acties
 
MR leest het schoolplan door voor instemming en er wordt een korte extra vergadering gepland op donderdag 7 september om 19.30 uur. Wendy checkt een week van te voren op basis van de input van de MR of deze nodig is. Wanneer de hele MR zo kan instemmen, hoeft hier geen aparte vergadering voor belegd te worden.
 
MR leden kunnen een printversie krijgen als ze willen, op te vragen via Annemarie. De bijlagen zijn ook op te vragen bij Annemarie. Belangrijkste bijlage is het meerjarenplan en dat heeft MR al bijna in z’n geheel gezien. Hier zijn nog de onderdelen IB en MT toegevoegd.
 
 
 
Formatie en begroting
 
Er is een toelichtingbij de formatie en er komt ook een toelichting bij de begroting zodat de stukken beter leesbaar zijn voor de MR.
 
 
 
Acties
 
Annemarie mailt stuk formatie z.s.m. dan kijkt de MR er nog naar.
 
Voor aankomend kalenderjaar staat de conceptbegroting op de MR vergadering begin december op de kalender. Annemarie levert voor die tijd een concept begroting met korte toelichting.
 
 
 
Evaluatie vergaderingen
 
Om de vergaderingen MR meer gestructureerdte laten verlopen worden de volgende zaken afgesproken:
 
Vier weken voor een vergadering mailt Wendy concept agenda naar voorzitter Manon en Annemarie, zij stemmen dan samen de benodigde stukken af.
 
Uiterlijk 2 weken voor een vergadering ontvangen de MR leden de agenda plus benodigde stukken.
 
Aan het eind van de vergadering wordt vast de conceptagenda voor de volgende keer doorgenomen (Wendy zet dit structureel op agenda).
 
Wendy voegt de benodigde stukken toe in de jaarplanning.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jaarplan ABBS Het Podium 2017-2018
 
Volgt uit het meerjarenplan en in die zin geen verrassing voor de MR. MR stemt in met Jaarplan. Volgens MR is het een duidelijk plan. Opmerking is nog dat er al veel is gebeurd op gebied van Kunst en Cultuur maar dat dit blijkbaar nog niet altijd duidelijk is voor de ouders. Dus daar ligt qua communicatie nog een kans.
 
 
 
 
 
Communicatie MR
 
We hebben nog een nieuwe ouder nodig in de MR, begin schooljaar kan er tijdens de ouderavonden geworven worden.
 
 
 
Acties:
 
Manon mailt Karin begin september de tekst met info over de MR en de vacaturetekst en Karin zorgt voor tijdige verspreiding onder de leerkrachten zodat de info kan worden uitgedeeld tijdens de ouderavonden.
 
1 van de ouders (Manon bood zich aan) zal bij een paar klassen(bij voorkeur de kleuters, daar hebben we nog geen ouders van in de MR) live informatie geven over de MR.Dit nog verder afstemmen met Karin.