Notulen MR dinsdag 13 juni 2017
 
Aanwezig: Mieneke, Maaike, Manon, Edzard, Wendy. Emiel sluit later aan.
Afwezig: Annemarie, Karin
 
Vooroverleg:
Besproken nav een vraag van Mieneke: voor de 10 minutengesprekken de groepsindeling
communiceren aan de ouders. Dit om te voorkomen dat tijdens 10 minuten gesprekken ‘gelogen’
moet worden over het doorgeven van de informatie naar de leerkracht van volgend jaar door
leerkrachten die dezelfde groep houden. Als ze dit ‘liegen’ niet doen weten sommigen het eerder dan
anderen, dat zou onduidelijkheid kunnen scheppen.
Actie: Mieneke en/of Maaike brengen dit ter sprake in het team.
 
Overleg 
Begin volgend jaar bekijken of MR regelement/handboek up to date is. Verzoek vanuit GMR. 
Actie: Mieneke en Maaike.
 
De MR stuurt via Digiduif (Mieneke/Maaike) een informatief bericht van de MR over PO in actie. Actie: Manon stelt een tekst op. 
 
Communicatie achterban: Nog geen nieuwe aanmeldingen voor de MR, geen ouders, geen leerkrachten. 
Actie: Edzard stuurt Zoricka een mailtje om ouders uit te nodigen aanwezig te zijn bij de openbare MR vergaderingen. (als de data voor volgend jaar bekend zijn).
Actie allen: vragen aan bekenden of er interesse is in deelname MR. Mieneke, Maaike en Karin kunnen hun klas daarover een Digiduif sturen.
 
Het meerjarenplan is nog niet af, er wordt binnenkort weer verder aan gewerkt. Als het af is zal de MR zijn instemmingsrecht kunnen gebruiken.
Actie: Manon vraagt Annemarie naar stand van zaken van Jaarplan en het (bestuurs) formatieplan (mist nu een toelichting) en de begroting en het SOP. 
 
Het jaarverslag van de MR moet weer opgesteld worden.
Actie: Wendy maakt een taakverdeling voor het schrijven van het MR jaarverslag.
 
Vragen uit de MR over het Schoolplan: Wat we vooral missen is onderbouwing van keuzes. Waarom doen we de dingen die we doen en die we niet doen? Zaken die de MR graag wil terugzien in het Schoolplan:
Personeel (kwaliteit, kwantiteit)
Differentiatie (niveauverschillen tussen leerlingen)
Kanjerregels voor ouders
ICT
Sociale veiligheid
Engels
Actie: Manon geeft dit door aan Annemarie.
 
 
Vergaderdata voor volgend jaar moeten nog worden bepaald.
Actie: Maaike en Mieneke doen een voorstel voor MR 2018/2019 vergaderdata, op wisselende dagen van de week.
 
Jaarrooster.
MR stemt in met jaarrooster mits:
Cito’s worden toegevoegd
MR vergaderingen toevoegen (verzoek)
Geen workshops in de Cito week (en geen avondvierdaagse)
 
Volgende MR bijeenkomst vindt plaats op 18 juli voor instemming op formatieplan en jaarrooster, gecombineerd met het etentje. Voorlopige locatie is Bloem op IJburg.