Notulen MR maandag 10 april 2017

Aanwezig:  Manon, Maaike, Mieneke, Emile, Edzard, Karin en Annemarie

Afwezig: Wendy, Maaike

 

 

 

Vooroverleg

 

-  Agenda doornemen: we missen een aantal stukken. Beter om hier volgende keer over te spreken, wel nog voordat het wordt gecommuniceerd naar ouders.

- Jaarplan MR: afspraken maken over wie wat schrijft, schuiven we door naar de volgende keer.
- Communicatie achterban: we kunnen meer met de ouders en personeelsleden communiceren, maar weten nog niet goed hoe.Leraren haken aan op onderwerpen die hen op dat moment interesseren. Dit was nu de vraag wat de mening van de MR is over staken (PO in Actie). Dit is natuurlijk lastig voor ouders, want de kinderen zijn dat thuis. Ouder in de MR steunen het doel van de actie wel.

Actie: in nieuwsbrief roept Edzard ouders op om eens bij een MR vergadering langs te komen.
- In/uit stroom MR-leden. Maaike gaat weg en er moet een opvolger komen voor Marijke. Er zijn nog geen belangstellenden. Annemarie neemt dit mee in de verdeling van de taakuren. Mieneke blijft nog een jaar ivm continuïteit.
Emile zal stoppen aan het einde van het schooljaar.  
Actie: Manon vraagt Zoricka een oproep in de nieuwsbrief te zetten i.v.m. opvolging MR lid (ouder).

- contact GMR: Voor de volgende MR-vergadering benadert Mieneke Walter en Manon Lisette. Manon en Annemarie gaan naar de bijeenkomst van de GMR op 19 april. Het gaat over het meerjarenbeleidsplan van het bestuur. Alle anderen zijn welkom.

 

Overleg 

 

1. De volgende MR vergadering is vervroegd naar 13 juni (22 juni vervalt), omdat we dan kunnen praten over vakantierooster, formatieplan en schoolgids. (Annemarie verwacht het dan af te hebben)

 

2.  Verslag:

- Annemarie ontvangt binnenkort de begroting 2017 in een beter en mooier overzicht.
Actie: Annemarie stuurt de nieuwe begroting door naar de MR-leden.

- Verkeeractie groep 1/2: er is geen thema waar het in past dit jaar. Karin bekijkt of er volgend jaar een thema vervoer komt. Ze houdt het in de gaten.

- Contactpersoon verkeersambassadeurs moet Manon nog uit te voeren.
Actie Manon: contactpersoon verkeersambassadeur.

- De Kanjertraining kan worden opgenomen in het SOP.
Actie Annemarie: kanjertraining opnemen in SOP.

 

3. Schoolplan 2017-2021 

De stukken die we hebben ontvangen hebben we besproken. Mieneke stuurt de MR-leden nog een aantal andere stukken: taal, kunst en cultuur en doelen MT (met communicatie).
De visie en missie zijn besproken en geformuleerd met het hele team. Van de twee versies spreekt de MR de versie met uitgangspunten het meeste aan.
Binnen het stuk over ICT valt op dat er een overstap van School naar Vitasys wordt voorbereid.
Annemarie schrijft alle stukken nu aan elkaar in een online format. Dat is lastig om zo te laten zien. Alle MR-leden zijn welkom om bij haar te komen kijken. Annemarie streeft er naar om het schoolplan voor de zomer af te hebben. We zien het in de MR dan op 13 juni of in september.

 

4. Rondvraag

In de toekomst moet op de basisschool 2 keer per week gym worden gegeven. Annemarie is in overleg hoe dat te organiseren: locatie en personeel. Omdat gym nu soms uitvalt, gaat Het Podium werken met gymdocenten op uitzendbasis.
Annemarie heeft klassenbezoeken gedaan en dat was erg goed. Ze voert nu met alle docenten functioneringsgesprekken.
Naast de docent van groep 7, gaat er nu ook een docent van groep 8 weg. Het is erg moeilijk om nu een vervangende docent te vinden.