Jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van ABBS

Het Podium 2015-2016

De MR vertegenwoordigd leerkrachten en ouders en valt onder de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS).  De leden van de MR spreken met de directie over de organisatie van het onderwijs. De MR heeft een recht op instemming of advies afhankelijk van het onderwerp.Bij wijzigingen van bijvoorbeeld zaken aangaande financiën of personeel moet het schoolbestuur instemming van de MR krijgen. En het is de bedoeling dat de MR zo veel als mogelijk de ouders en leerkrachten van de school vertegenwoordigt in haar doen en laten.

Kwalitatief goed onderwijs en een prettige omgeving in en rondom de school (voor zowel leerlingen als personeel) en staan voor de MR steeds centraal.

Onderdeel van de WMS is het maken van een jaarverslag dat voor u ligt. In dit jaarverslag kijken wij terug en leggen wij verantwoording af voor het schooljaar 2015‐2016.

 

Samenstelling

De MR bestaat uit vier ouders en vier leerkrachten.De leden van de MR hebben zitting voor een periode van 3 jaar (art 5 van de WMS).

In de eerste helft van het schooljaar waren er twee extra leden. Per januari vertrokken deze twee leden.

 

Samenstelling op 1 augustus 2015:

Oudergeleding:

Godelieve van Heteren (voorzitter)

Marjan Zuijderland (secretaris)

Emile Molenbeek

Edzard Boland

Wendy van der Kragt

Manon van der Garde

 

Personeelsgeleding:

Mieneke Zaal

Marijke Muijlwijk

Maaike Yeh

Miranda Schijf

 

Per 1 januari 2016 nemen Godelieve van Heteren en Marjan Zuiderland afscheid. Wendy van der Kragt en Manon van der Garde nemen van hen de taak van respectievelijk secretaris en voorzitter over.

 

Werkwijze

Per schooljaar vergadert de MR vijf keer in aanwezigheidvan de directeur. De notulen worden ter goedkeuring voorgelegd aan de leden en vervolgens op de website van de school geplaatst. De agenda komt ook steeds op de website. De MR maakt een jaarplan.

Er is een e-mailadres van de MR die met regelmaat wordt gelezen door een lid van de MR en  deze e-mails worden in de vergadering besproken.

Ouders en verzorgers en teamleden kunnen desgewenst MR‐vergaderingen bijwonen. De enige uitzondering hierop is als in een MR‐vergadering gesproken wordt over personen dan wel (tijdelijk) vertrouwelijke onderwerpen/documenten. De vergaderingen vinden altijd plaats op school. 

 

De Stichting ABSA heeft een GMR. Deze GMR behartigt de belangen van alle scholen van de ABSA. Informatie over de GMR (inclusief documenten voor GMR‐overleggen) is te vinden op de site van de ABSA. De documenten van de GMR zijn in het afgelopen schooljaar niet altijd bij de MR terecht gekomen. Er is wel regelmatig contact geweest tussen de MR en de leden die vanuit Het Podium in de GMR zitten. Marijke Muijlwijk had contact met Walter Thunnissen, die als leerkracht in de GMR zit. En Manon van der Garde had contact met een ouder in de GMR Lisette Wevers.

 

Scholing: communicatie

De MR stelde zich dit schooljaar ten doel om beter te communiceren met de achterban. In maart 2016 is hiervoor een scholingsavond geweest met iemand van de Aob. Deze avond ging over communicatie met de achterban en over het mobiliteitsplan.

 

 

Belangrijke onderwerpen in schooljaar 20142015

 

Huisvesting

Dit schooljaar is verschillende keren gesproken over de dependance. In schooljaar 2015-2016 zaten er zes klassen in de dependance: de groepen 3 en 4. Er is gesproken over de verkeersveiligheid. Er zou een overleg plaatsvinden tussen de verschillende scholen, maar dat is niet gebeurd.
Ook is gesproken over de overlast van de bouw van de supermarkt. Er is intensief contact met de aannemer. Er zijn metingen verricht die laten zien dat er geen overlast is. Leerlingen en kinderen zijn tevreden over het schoolplein.

 

Personeel

Wijziging in de organisatiestructuur per 1 augustus 2016 gaat de nieuwe structuur MT in werking waarbij men met 2 bouwcoördinatoren (eerst 4) met minder ambulante uren (1 dag) en 2 MT leden met ieder 2 dagen werkt. De MR heeft vragen gesteld over de efficiency van de wijziging.

 

Wat betreft formatie voor komende 5 jaar is er einde schooljaar 2015-2016 nog geen  duidelijkheid. Rob heeft in GMR aangegeven dat niemand dit jaar en naar zijn verwachting ook de komende jaren zijn of haar baan kwijt raakt. Het kan wel zijn dat er mensen gedwongen overstappen naar andere scholen. Docenten binnen MR geven aan dat dit onrust geeft.

Leerkrachten MR geven aan dat de huidige onduidelijkheid over meerjaren formatie en wat dit concreet gaat betekenen voor onrust zorgt. Leerkrachten die verwachten dat zij wellicht gedwongen moeten overstappen, kunnen hierdoor vast gaan solliciteren buiten ABSA.

MR geeft aan het redelijk te vinden als de betreffende personeelsleden dit eind 2016 uiterlijk horen als zij voor schooljaar 2017 -2018 weg moeten bij het Podium. En niet in januari 2017 zoals nu in planning staat.

Vanuit GMR geeft Lisette aan dat bestuur ABSA en Annemarie via pensioenfonds startdata gaan opvragen van de personeelsleden zodat duidelijk wordt hoe lang een ieder in dienst is van ABSA.

In het Mobiliteitsplan blz. 5 punt 3 bovenaan staat dat medewerkers om volgende reden vrijstelling van boventalligheid kunnen krijgen: “Medewerkers die beschikken over specifieke kennis en/of vaardigheden die verder binnen de school niet aanwezig zijn en die absoluut noodzakelijk zijn voor de kwaliteit van het onderwijs binnen de school.” MR verbaast zich erover dat dit plan met dit punt in GMR erdoor is gekomen. MR nodigt Rob Geul uit voor eerste MR vergadering in scholjaar 2015-2016 om op bovenstaande zaken opheldering te geven.

 

Zorg

Er is sprake van een trend waarbij steeds meer beroep wordt gedaan op het leveren van passend onderwijs. Het Podium hanteert de stelregel dat wanneer een leerling 80% van de tijd of meer, buiten de groep les krijgt dat een reden is om door te verwijzen naar een andere school.

Het Ondersteuningsplan zou afgelopen jaar aan MR worden voorgelegd, en dat is niet gebeurd. Het plan staat nu geagendeerd voor vergadering 2 van schooljaar 2016-2017.

 

Financiën

Vanwege de krimp van de school in met name de onderbouw en vooralsnog gelijkblijvende personeelskosten, toegenomen ICT kosten (aanleg Wifi netwerk) is er een tekort van 14.000,- ontstaan. Dit tekort wordt binnen de ABSA scholen groep opgevangen. De MR is hierover geïnformeerd.

De MR heeft kennis genomen van de begroting 2016 en een toelichting gevraagd aan de directie over consequenties van de overschrijding. Ook is gevraagd naar de wijze waarop het tekort zal worden gefinancierd.

 

ICT

Er is een (concept) ICT beleidsplan besproken. De MR heeft ondersteuning aangeboden bij het definitief maken ervan. De MR betreurt dat er nog geen definitief beleidsplan is. We hopen in schooljaar 2016-2017 een beleidsplan te kunnen zien, liefst op hoofdpunten. Maar vooral wil de MR graag zien dat er een verbetering komt in de ICT-voorzieningen voor leerlingen. Met name in de bovenbouw is er te weinig werkend materiaal (computers, laptops).

 

Uitstel schoolplan
De MR heeft toestemming verleend aan de directeur om een jaar uitstel aan te vragen voor het indienen van het schoolplan bij de inspectie. De vraag voor uitstel heeft te maken met de audit en het ADI-traject waarin Het Podium nu zit. Inspectie en bestuur zijn ook akkoord. Er moet wel een goed jaarplan voor 2016-2017 komen. In het volgende schooljaar wordt een schoolplan geschreven voor 2017-2021.

 

Verkeersveiligheid

De verkeersveiligheid is een punt van zorg voor de MR en dit is daarom ook regelmatig op de agenda gezet. Er moeten volgend schooljaar ouders of vrijwilligers gezocht worden om in overleg te gaan met politie, gemeente en andere scholen in de buurt. Helaas heeft nog geen verbetering plaats gevonden. Dit punt zal ook komend jaar weer door de MR op de agenda worden gezet.

 

Schoolgids

De MR heeft de schoolgids 2015/2016 geëvalueerd en hieruit punten ter verbetering geformuleerd voor de schoolgids 2016/2017. De directie heeft aangegeven deze verbeterpunten mee te nemen.

 

Jaarplanning 2016-2017

Bij het bespreken van de jaarplanning 2016-2017 viel op dat de koningsspelen vervallen voor ABSA-personeelsdag. Dat vindt de MR niet prettig, want de koningsspelen zijn voor leerlingen erg leuk om aan mee te doen.

Ook vond de MR het niet fijn dat de cito weer tijdens de avondvierdaagse werd afgenomen. De MR gebruikte daarom haar instemmingsrecht om niet in te stemmen met de jaarplanning en bespreekt de verschillende opties om deze na elkaar te plannen. Uiteindelijk is het gelukt om de cito in een andere week af te nemen.

 

Taakbeleid

Vanuit scholing AOB is naar voren gekomen dat het vanuit de huidige CAO verplicht is om uren te hangen aan de taken in het taakbeleid. De MR heeft het MT gevraagd van het Podium is om hiermee aan de slag te gaan.

 

Evaluatie TSO

De coördinator van de TSO heeft contact gehad met de MR. De TSO werkt met vrijwilligers en pedagogisch medewerkers. De pedagogisch medewerkers zijn gediplomeerd en werken m.n. in groep 3 en 4 vanwege de groepsgrootte in deze klassen. Bij de kleuters staan er standaard twee overblijfkrachten, i.v.m. de extra aandacht rondom het eten/drinken, wc en aan/uitkleden.

In groep 7 en 8 heeft de conciërge de leiding in samenwerking met drie vrijwilligers. Er wordt gewerkt met een invalpool bij ziek- en afmeldingen. Er wordt zo veel als mogelijk gezorgd voor continuïteit. Er zijn duidelijke afspraken rond incidenten en calamiteiten.

Het overblijfgeld per kind is 10 cent omlaag gegaan. Desondanks staan er in een aantal groepen twee overblijfkrachten. De directie gaat over het budget van de TSO. Voor komend jaar wil men de overblijfkrachten trainen en de facturen professionaliseren. Omdat er nog geld is, suggereert de MR om Kanjertraining aan te bieden aan de overblijfkrachten. Volgend jaar wil de MR de TSO graag uitnodigen.

Evaluatie MR 2015-2016

De MR kijkt tevreden terug op dit jaar. De samenwerking met de directeur verloopt prettig, meer een wisselwerking en de nieuwe leden beginnen hun draai te vinden. De langer zittende leden vinden de manier waarop voorzitter en secretaris hun rollen oppakken prettig.