Agenda MR vergadering donderdag 17 november 2016

19.30-20.00 uur vooroverleg MR

·         Agenda doornemen

·         Verbinding GMR

·         Scholing MR

·         Communicatie achterban

 

20.00-21.15 uur in aanwezigheid van directie

                                  

·         Evaluatie overblijf (coördinator aanwezig)

·         Opening en vaststellen agenda

·         Notulen acties            ·                                                                                       

·         Verkeersveiligheid       

·         Ondersteuningsplan (stuk ondersteuningsgroep meerbegaafdheid)  

·         Functioneren Digiduif/ website

·         Overige punten afkomstig van Directie/bestuur (zelfevaluatierapport)

·         Mededelingen (bibliotheek en ICT sponsoring)

 

21.15 uur Afsluiting: alleen MR instemming / adviezen

 

 

 

Mogelijke punten die periodiek terug komen:

* taakverdeling MR

* communicatie met directie en achterban

* huisvesting

* rapport Inspectie

* aanbevelingen/adviezen t.b.v. Schoolplan 2017-2021 (NB voor Schoolplan geldt IR)