Jaarplan en planning MR Het Podium 2016-2017Jaarplan en planning MR Het Podium 2016-2017

 

I. Plan

 

MR heeft terugkerende onderwerpen verdeeld en per onderdeel staan hieronder de belangrijkste punten.

 

 

Taakbeleid                  Mieneke en Marije

·         Tijdens een MR training (verzorgd door de AoB) hebben wij gehoord dat ons taakbeleid niet voldoet aan de wettelijke eisen. Omdat wij taken niet in uren toebedelen maar met een letter. 

o   Verzoek MT om dit op te pakken, en bv een werkgroep op te richten

o   Leerkrachten vragen na hoe andere scholen dit doen

·         MR wettelijk 60 uur, aanhouden, toelichting uren maken

 

 

Verbinding MR en GMR                    Marije

·         Huidige situatie: scheiding MR taak en GMR taak hierdoor afstemming niet optimaal. Achterban MR zijn ouders en personeel en achterban GMR is de MR.

Ideeën:

o   Uitzoeken of structureel 1 teamlid zowel in GMR als MR kan (bv Walter)

o   MR-P leden roulerend laten deelnemen aan GMR

·         GMR stuurt vanaf nu agenda en notulen (Lisette, ouder GMR)

 

 

Veiligheid                    Manon

·         Sociale veiligheid: evaluatie kanjertraining, omgaan met pesten op school

·         Veiligheidsplan van de ABSA ingevuld met school specifieke punten voor Het Podium.


·         Verkeersveiligheid voor de school

 

 

Agendaoverleg           Wendy en Manon

·         Secretaris stelt conceptagenda 3 weken voor vergadering op en bespreekt deze met voorzitter. Indien agenda’s toelaten bespreken voorzitter, secretaris en directeur agenda. Agenda en bijbehorende stukken worden minimaal 1 week voor vergadering toegestuurd.

·         Na vergadering conceptnotulen binnen een week naar MR leden en binnen 2 weken op website.

 

 

ICT                             Emile

·         ICT plan dient er zo snel mogelijk te komen. Emile en een andere vader helpen Bas om een kort en krachtig ICT plan te maken.

 

 

 

Communicatie Achterban                 Edzard en Maaike

Achterban van de personeelsgeleding betrekken en informeren door:

·         Regelmatig en tijdig verspreiden van de agenda

·         Toelichten van belangrijke agenda punten in de teamvergadering

·         Mailen over agenda punten waarvoor input wenselijk is (een soort oproep)

Ouders betrekken en informeren door:

·    Bij (eerste) ouderavond informatie MR verstrekken

·    Samenwerking OR

o   overleg Edzard en Marcus

o   toevoegen nieuwtje nieuwsbrief MR (wist u dat) aan OV berichten

o   aanschuiven bij OR vergadering(en)

·    Ouderparticipatie is zorg: op andere manieren ouderparticipatie stimuleren

·    Enquête houden, gericht uitvragen over relevante thema’s (bv Digiduif)

 

 

Scholing MR

·         Basiskennis vergroten (rechten en plichten kennen)

·         Achterban betrekken?

·         1 e vergadering scholing bespreken

 

II. Planning MR vergaderingen 2016-2017

 

 

Voor alle met * aangestipte agendapunten krijgt de MR schriftelijke documenten gestuurd

AR = adviesrecht

IR = instemmingsrecht

P = personeel

O = ouders

 

Mogelijke punten die periodiek terug komen:

* taakverdeling MR

* inventarisering scholingsbehoefte MR

* communicatie met directie en achterban

* de verbinding GMR

* huisvesting

* verkeersveiligheid

* rapport Inspectie

* aanbevelingen/adviezen t.b.v. Schoolplan 2017-2021 (NB voor Schoolplan geldt IR)

 

 

1e vergadering september/oktober   di 20-09-2016

·         Vaststellen jaarplan en planning MR incl. data        

·         Opzet Jaarverslag MR 2015-2016                                      

·         Notulen acties

·         Meerjarenplan mobiliteit Rob Geus

·         Taakbeleid

·         Actualiseren handboek

·         *Ter informatie: samenstelling bevoegd gezag, managementstatuut, organogram

·         Overige punten afkomstig van Directie/bestuur

 

 

2e vergadering november                do 17-11-2016           

·         *Concept begroting                                                                                     

·         Verkeersveiligheid

·         Ondersteuningsplan

·         Functioneren bibliotheek

·         Functioneren Digiduif/ website

·         Evaluatie overblijf

·         Scholing MR

·         De verbinding GMR

·         Overige punten afkomstig van Directie/bestuur

 

 

3e vergadering jan/feb                                   wo 08-02-2017

·         ICT

·         Krimp/ boventalligheid

·         Evaluatie schoolgids 2015/2016                                                       IO/AP

·         *Voorstellen m.b.t. MT                                                                     AR

·         *Taakbeleid (=de indeling met les, les-gebonden en overige taken voor het personeel): voorstel werkgroep personeel                                           IP/AO

·         Stand van zaken Passend onderwijs

·         Overige punten afkomstig van Directie/bestuur

 

 

 

 

4e vergadering maart/april                             ma 10-04-2017

·         *Inkomsten/middelen Rijk (moet voor 1-05 binnen zijn!)                

·         *Concept formatieplan (fte’s) ; bespreken/vast stellen                    IP/AO 

·         *Vakantierooster                                                                               AR

·         *Concept schoolgids 2015-2016                                                      IO/AP

·         Schoolplan 2017-2021 op 4e agenda MR zetten en uitzoeken welk recht hier aanhangt (Instemming Personeel? Adviesrecht?)

·         In/uit stroom MR leden

·         Algemene stand van zaken; organisatorisch/onderwijskundig ??

·         Overige punten afkomstig van Directie/bestuur

 

 

5e vergadering juni/jul                                    do 29-06-2017

·         Jaarplan 2015/2016; evaluatie                                            

·         *Jaarplan 2016/2017; vaststellen (let op: extra aandacht i.v.m. ontbreken Schoolplan!)              , aandacht voor invalkrachten invulling)             IR?

·         *Financieel & sociaal jaarverslag (met o.a. Jaarverslag ABSA maar ook individueel Jaarverslag Podium? – moet voor 1-07 binnen zijn!)

·         Opstellen jaarverslag MR

·         Overige punten afkomstig van Directie/bestuur