Agenda MR vergadering donderdag 22 sept. 2016

 

 

19.30-20.00 uur vooroverleg MR

·         Agenda doornemen

o   Info krijgen over samenstelling bevoegd gezag, managementstatuut, organogram

·         Input ouders / docenten (via mailadres MR,  rondvraag digiduif enz.)

·         GMR input? (Manon)

·         Vaststellen werkplan/ jaarplan incl. scholing MR  2016-2017 (Wendy)

·         Opzet jaarverslag MR 2015-2016 taken verdelen

·         Communicatie: wat gaan we doen begin schooljaar??

 

 

20.00-21.15 uur in aanwezigheid van directie

 

1e vergadering september/oktober   di 20-09-2016

                                  

·         Opening en vaststellen agenda

·         Mededelingen

·         *Notulen acties (brief aan bestuur over invalkrachten)       

·         *Meerjarenplan mobiliteit Rob Geus

·         Taakbeleid

·         Communicatie

·         *Jaarplan en opzet jaarverslag incl. scholing MR 2015-2016 incl. data     

·         Overige punten afkomstig van Directie/bestuur

 

21.15 uur Afsluiting: alleen MR instemming / adviezen

 

Voor alle met * aangestipte agendapunten krijgt de MR schriftelijke documenten gestuurd

 

AR = adviesrecht

IR = instemmingsrecht

P = personeel

O = ouders

 

Mogelijke punten die periodiek terug komen:

* taakverdeling MR

* communicatie met directie en achterban

* huisvesting

* rapport Inspectie

* aanbevelingen/adviezen t.b.v. Schoolplan 2017-2021 (NB voor Schoolplan geldt IR)