Agenda MR vergadering donderdag 14 april 201619.30-20.00 uur vooroverleg MR

 

- Agenda doornemen

- Input ouders / docenten (via mailadres MR)

20.00-21.15 uur in aanwezigheid van directie

1.      Opening vaststellen agenda

 

2.      Mededelingen
- vanuit de GMR? (Lisette)

 

3.      Acties uit de notulen van 10 februari 2016

 

4.  Inkomsten/middelen Rijk  (Informatie)

 

5.  Concept formatieplan (fte’s); bespreken/vast stellen  (Instemmingpersoneelsgeleding)

 

6.  ICT (beleidsplan (opvrageInstemming? Advies)?

 

7.  Vakantierooster  (Advies)

 

8.  Aanvraag scholenbeurs (vanuit directie)

 

9.  Algemene stand van zaken; organisatorisch/onderwijskundig (Recht op iInformatie)?

 

10. Info gids passend onderwijs (Recht iInformatie)

 

11. Evaluatie schoolgids 2015/2016 en concept 2016/17(Aadvies)?

 

12. In/uit stroom MR leden

 

13. Verkeer/ omgeving school (vanuit directie)

 

 

21.15 uur Afsluiting: alleen MR instemming / adviezen