ABSA heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Zoals in de wet is vastgelegd, is de GMR de overkoepelende medezeggenschapsraad van alle scholen die onder de stichting vallen. Met andere woorden: alle medezeggenschapsraden van de scholen zijn in de GMR vertegenwoordigd. De GMR bestaat zowel uit ouders als uit personeelsleden.

De medezeggenschapsraad denkt en beslist mee over schoolzaken. Daarmee leveren zij een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op de scholen. De raad heeft daarvoor regelmatig overleg met de directie en/of schoolbestuur. 

Waar de medezeggenschapsraden van de scholen zich richten op het beleid op schoolniveau, houdt de GMR zich bezig met zaken die belangrijk zijn voor alle scholen binnen stichting ABSA. De GMR geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur en heeft op een aantal onderwerpen instemmingsrecht. Alle scholen van de stichting ABSA zijn vrijwel vanaf het begin (eind 2009) vertegenwoordigd.

De GMR komt zes tot zeven keer per jaar bij elkaar. Daarnaast is er ook jaarlijks een gezamenlijke vergadering met alle leden van de afzonderlijke medezeggenschapsraden van de scholen.