19.30 uur – 21.30 uur

1.           Opening & mededelingen, vaststellen agenda

2.           Terugkoppeling acties van notulen 22 juni

3.           Mededelingen van Directie/ Bestuur Het Podium

4.           Vaststellen jaarplanning MR

5.           Vergaderplanning MR

6.           Taakverdeling MR

7.           Profilering MR, aandachts-/speerpunten komend jaar

8.           Planning scholing

9.           Actualiseren Handboek

10.       Binnengekomen mails

11.       Tussentijdse evaluatie Schoolplan

12.       Evaluatie Jaarverslag 2014/2015

13.       Wvttk

14.       Rondvraag